«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Σεπτεμβρίου 1927: Φόνος εις Γιαννιτσάνικα

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Σεπτεμβρίου 1927: Φόνος εις Γιαννιτσάνικα

Περί την πρώτην μεταμεσονύκτιον ώραν της παρελθούσης νυκτός εις τα «Γιαννιτσάνικα», ο Παναγιώτης Παραγγίνης, έχων προηγουμένας αφορμάς μετά του γυναικαδέλφου του Δημ. Λαμπρέα ή Σταυριανέα συνεπλάκη μετ’ αυτού. Αποτέλεσμα δε της συμπλοκής υπήρξεν ο φόνος του Λαμπρέα παρά του ετέρου, πυροβολήσαντος κατ’ αυτού εξάκις δια περιστρόφου.

Επί τόπου μετά δυνάμεως χωροφυλάκων μετέβη ο ανθυπομοίραρχος κ.Χαρδαβέλας προς ενέργειαν ανακρίσεων και σύλληψιν του δράστου ο οποίος μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν .

Ο φονευθείς μετεφέρθη εις την εν Γιαννιτσανίκοις οικίαν του.

Επί του προχθεσινού φόνου
«ΘΑΡΡΟΣ» 18 Σεπτεμβρίου 1927
Τόσον ο δράστης του προχθεσινού φόνου Παναγιώτης Παραγγίνης, όσον και ο φονευθείς Δημ. Λαμπρέας ή Σταυριανέας δεν κατήγοντο εκ Γιαννιτσανίκων, ούτε διέμενον εκεί, ως ακριβώς κατεδόθη εκ της αστυνομίας, αλλά από τα «Σωτηριάνικα» Αβίας. Ο φόνος έγινεν ολίγον πέραν της πλατείας του Συντάγματος.