«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Μαΐου 1927: Ένας τραυματισμός μετά ολονύκτιον γλέντι

«ΘΑΡΡΟΣ» 31 Μαΐου 1927: Ένας τραυματισμός μετά ολονύκτιον γλέντι

Η υπόθεσις του τραυματισμού του 20ετούς νέου Κ. Χανδρινού υπό του Θεοδ. Πετροπούλου ως εξάγεται εκ των γενομένων προανακρίσεων έχει ως εξής:

Ο τραυματισθείς και ο τραυματίας ολίγον μετά το μεσονύκτιον του Σαββάτου μετά το πέρας του κινηματογράφου εις τον οποίον μετέβησαν ομού, συνηντήθησαν εις τι ζυθοπωλείον μετά των Γ.Δ. Ζαχαροπούλου, Ν. Κακαβά, Σωτ. Βαλσαμάκη και Γ. Μασουρίδου, δια του αυτοκινήτου δε του Αργυράκη, οδηγουμένου υπό του σωφέρ στρατιώτου Γεωργακοπούλου, μετέβησαν εις το χωρίον Κατσαρέικα όπου παρέμειναν διασκεδάζοντες μέχρι της 4ης πρωινής.

Εκείθεν, αφού έφθασαν άπαντες εις κατάστασιν ευθυμίας, διηυθύνθησαν εις Μικρομάνην και παραμείναντες μέχρι της 5ης πρωινής επέστρεψαν δια του αυτού αυτοκινήτου πάντες ενταύθα, όπου άπαντες απεσύρθησαν εις τας οικίας των πλην του Κ. Χανδρινού και Θεόδ. Πετροπούλου οι οποίοι επιβαίνοντες του αυτοκινήτου μετέβησαν εις Γιαννιτσάνικα μέχρι της γεφύρας Ξερύλα και ακριβώς εις το σημείον ένθα άρχεται το όριον των Νομών Μεσσηνίας και Λακωνίας.

Εκεί εγκατέλειψαν το αυτοκίνητον και τον σωφέρ και απεμακρύνθησαν του μέρους αυτού προς τα κτήματα είτε δια περίπατον είτε δια συνάντησιν γυναικός τινός.

Μετ’ ολίγον επέστρεψε μόνος, πάντοτε εις κατάστασιν μέθης, ο Θεόδ. Πετρόπουλος όστις είπεν εις τον σωφέρ ότι φιλονικήσας ετραυμάτισε τον Κ. Χανδρινόν δια σουγιά τον οποίον έλαβε παρά του σωφέρ, ισχυρισθείς ότι θέλει να καθαρίση τους όνυχάς του.

Αμφότεροι επέστρεψαν εις τα κτήματα αλλά δεν ευρήκαν τον τραυματισθέντα, όστις είχε καταφύγει εις την οικίαν Κουράκλη. Τέλος, κατέφυγον και αυτοί εις την εν λόγω οικίαν και εζήτησαν να παραλάβουν τον Χανδρινόν, αλλ’ εξεδιώχθησαν υπό του Κουράκλη.

Ο τραυματισθείς Χανδρινός ειδοποιηθέντων μετ’ ολίγον των οικείων παρελήφθη παρ’ αυτών συνοδευομένων υπό του ιατρού Κουτσομητοπούλου, όστις και επέδεσε τα δύο τραύματά του και μετεφέρθη παρ’ αυτών προς νοσηλείαν εις την κλινικήν των κ.κ. Αλιφέρη και Κουτσομητοπούλου.

Τα δύο τραύματά του, ων το εν είναι εις την αριστεράν χείρα και το έτερον εις την μαστικήν χώραν, είναι ακίνδυνα.

Ο δράστης δεν συνελήφθη. Ως προς τα αίτια της φιλονικίας και του τραυματισμού ουδέν εξηκρίβωσεν η προανάκρισις τοσούτω μάλλον καθ’ όσον τόσον ο τραυματισθείς όσον και ο τραυματίας ήσαν εις κατάστασιν πλήρους μέθης λόγω της ολονυκτίου διασκεδάσεως, δεν ελήφθη δε παρά χθες μόλις και όχι πλήρως η κατάθεσις του τραυματισθέντος, διότι το είχον απαγορεύσει οι ιατροί.