«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Απριλίου 1927: Η χθεσινή άφιξις των Ελβετών

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Απριλίου 1927: Η χθεσινή άφιξις των Ελβετών

Χθες την 10.30 πρωινήν κατέπλευσεν εις τον λιμένα μας προερχόμενον εκ Κρήτης το ατμόπλοιον «Αττική», του οποίου επέβαινον αι αναμενόμενοι Ελβετοί περιηγηταί.

Εις τους αφιχθέντας περιηγητάς δεν εγένετο την πρωίαν επίσημος υποδοχή. Από πρωίας όμως πλήθη κόσμου είχον κατέλθει εις την Παραλίαν όπως ιδούν τους επισκέπτας μας εις τους οποίους απέτεινον το ως ευ παρέστησαν οι γυμνασιάρχαι Τζανετάκης και Ξανθάκης και ο διευθυντής του Λυκείου Κουτουμάνος και ο Κουρκουτάς, ανελθόντες επί του ατμοπλοίου.

Ο δε καθηγητής της Εμπορικής Σχολής κ. Παπαδόπουλος προσεφώνησεν αυτούς γαλλιστί κατά την αποβίβασίν των εις την κεντρικήν αποβάθραν του λιμένος, όπου είχεν σχηματισθή τετράγωνον υπό της Αστυνομίας. Επίσης πολλαί δεσποινίδες προσέφεραν ωραιότατας ανθοδέσμας εις τους περιηγητάς.

Μετά την προσφώνησιν ούτοι επέβησαν εκτάκτου αμαξοστοιχίας αναμενούσης αυτούς εις την παραλίαν, ανήλθον δι’ αυτής εις τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν, οπόθεν την 12 ακριβώς ανεχώρησαν εις Ιθώμην, όπως επισκεφθούν τας εκεί αρχαιότητας. Πολλαί δε ομάδες εξ αυτών ανήλθον εις την πόλιν και επεσκέφθησαν μεταξύ των άλλων την Μονήν των Καλογραιών. Εξ Ιθώμης οι περιηγηταί επέστρεψαν ενταύθα την 7.10΄ μ.μ. της χθες.

ΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΝ ΤΩ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΣΥΛΛΟΓΩ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΒΕΤΩΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Απριλίου 1927
Κατά την εν τω Εμπορικώ Συλλόγω γενομένην δεξίωσιν των Ελβετών περιηγητών, αντιλλάγησαν αι κάτωθι προσφωνήσεις:

Ο αντιπρόεδρος κ. Σπ. Παπαδόπουλος ομιλών προς τους ξένους είπε ότι δοκιμάζει εξαιρετικήν χαράν δεξιούμενος εις την αίθουσαν του Εμπορικού Συλλόγου ευγενή τέκνα προσφιλούς χώρας της οποίας ο πολιτισμός και η ευγένεια κατέχουν την πρώτην γραμμήν μεταξύ των λαών του πεπολιτισμένου κόσμου. Μεθ’ ο έδωκε τον λογον εις τον καθηγητήν της Γαλλικής του Πρακτικού Λυκείου κ. Ευφραιμίδην, όστις απήγγειλεν την ακόλουθον εν μεταφράσει προσλαλιάν:

Η προσφώνησις του κ.Εφραιμίδη
Ευγενέστατοι Κυρίες και Κύριοι,

Σας ευχόμεθα από μέρους των κατοίκων της πόλεώς μας, των αρχών και του Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέσ’ από τα κατάβαθα της ψυχής μας το καλώς ήλθατε, σας ευχαριστούμε θερμά για την επίσκεψίν σας και σας διαβεβαιούμε για τες θερμές μας συμπάθειες.

Η επίσκεψίς σας μας κατασυγκινεί και μας γεμίζει από χαρά γιατί μας δείχνει το θαυμασμό σας, το ενδιαφέρον σας για τους ενδόξους μας προγόνους, αλλά σύγχρονα την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για μας τους νεωτέρους Έλληνας. Η χώρα μας, χώρα που αριθμεί λίγα χρόνια ελεύθερης ζωής, δεν βρίσκεται στο σημείο του πολιτισμού της ώμορφης πατρίδος σας.

Να μη μας αδικείτε γι’ αυτό και να είστε βέβαιοι πως όλες μας οι προσπάθειες τείνουν στο να μπορέσωμε να φτάσωμε το σημείο του πολιτισμού στο οποίο βρίσκεται η δική σας χώρα.

Μέσα στα σχολεία μας αρχίζει από καιρό τώρα να πνέη άνεμος πραγματισμού και να διώχνεται μακριά η ρουτίνα.

Καθημερινά αι πρόοδοι σ’ όλους τους κλάδους γίνονται ολοφάνεραι. Η φοίτησις στα σχολεία μας είναι πλέον ικανοποιητική. Διδάσκαλοι και καθηγηταί έχουν βαλθεί στη χώρα μας ολόψυχα για να παρασκευάσουν για την αγαπητή μας πατρίδα καλύτερη αύριον. Προσπαθούν μαζί με τες γνώσεις να κάμουν τους μέλλοντας πολίτας, άνδρας με θέλησι ισχυρά, με χαρακτήρα χαλύβδινο, να τους φυσήσουν κοντά στην αγάπη προς την πατρίδα και την αγάπη προς την αλήθεια, το δίκαιο της ελευθερίας. Τα τρία σύμβολα της Γαλλικής Επαναστάσεως, ελευθερία, αδελφότης, ισότης, στην πατρίδα του Περικλέους και του Πλάτωνος, στην κοιτίδα της Δημοκρατίας, έχουν βαθειά ριζωθή και δεν απέχει πολύ ο καιρός που θα γίνουν πραγματικότητες.

Μα και στ’ άλλα επίπεδα δεν μένουν πίσω οι προσπάθειές μας – οι αγροί μας καλλιεργούνται επιστημονκά και η παραγωγικότης ολονέν βελτιούται. Εργοστάσια καθημερινώς ιδρύονται, η βιομηχανία αρχίζει να παίρνη προόδους που μας γεμίζουν από θάρρος και από αυτοπεποίθησι.

Και έχομεν την πεποίθησι ότι με όλες τες κακοτυχίες που πέρασε η χώρα μας, που σ’ αυτή από δω και δύο χιλιάδες χρόνια ήκμαζε τόσον ο πολιτισμός, η χώρα που δημιούργησε έναν Παρθενώνα και που τόσες φορές επρόταξε τα στήθη της στις ορδές των βαρβάρων, πολύ σύντομα πάλι θα επουλώση τες τόσες της πληγές και θα αποτελέση την πρωτοπορία μέσα στα πολιτισμένα κράτη και με την πεποίθησι αυτή, μαζί με τις άπειρες ευχαριστίες για την αγάπη και την εκτίμησι που μας δείχνετε, σας βεβαιώνομε πως θα φανούμε αντάξιοί των.

Ζήτω η Ελβετία! Ζήτωσαν οι ευγενείς της αντιπρόσωποι!

Το τέλος του λόγου του κ. Ευφραμίδου εκάλυψαν παταγώδη χειροκροτήματα και ζητωκραυγαί υπέρ  των δύο χωρών.

Η απάντησις του κ. Μαρτέν
Ακολούθως ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Λωζάννης κ. Μαρτέν είπε τα εξής περίπου:

Εν πρώτοις ευχαριστώ θερμώς τον κ. Καθηγητήν του Λυκείου, όστις όντως γεμάτος από ενθουσιασμό και ψυχική ευγένεια μας ωμίλησε εκ μέρους του Εμπορικού Επιμελητηρίου των Καλαμών. Ευχαριστώ θερμώς τον πρόεδρον μετά των μελών του Εμπορικού Επιμελητηρίου δια την θερμήν δεξίωσιν ην είχον την ευγενή έμπνευσιν να μας κάμουν.

Δεν λησμονώ να επιπροσθέσω την αμέριστον εκτίμησιν και συμπάθειαν ην τρέφομεν δια τους νεωτέρους Έλληνας. Ελβετία και Ελλάς είναι αδελφαί. Αγαπούμε και θα αγαπούμε πάντοτε την Ελλάδα. Εύχομαι όπως ο Θεός σας αξιώση να επισκεφθήτε και πάλιν την ιδικήν μου χώραν ήτις σας αναμένει μετά προθυμίας.

Ζήτω η Ελλάς!

Ζήτωσαν οι Έλληνες!

ΟΙ ΕΛΒΕΤΟΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝΤΕΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Μαΐου 1927
Δια τους διελθόντες εντεύθεν προ τινός καιρού Ελβετούς περιηγητάς επιστρέψαντες εις Ελβετίαν η Ελβετική Ένωσις των Φίλων της Ελλάδος απηύθυνε την κάτωθι ευχαριστήριον επιστολήν:

Βέρνη τη 23η Απριλίου 1927

Κύριον Εφραιμίδην

Καθηγητήν

Καλάμας

Κύριε,

Γυρίζοντες στην πατρική μας εστία έχομε ακόμη μπροστά στα μάτια μας όλη την λαμπρότητα, όλην την όχι φανταχτερή, αλλά τέτοια ωραιότητα των τόπων που μπορέσαμε να δούμε. Δεν αναπνέομε πια τον καθαρό αέρα του Αιγαίου αλλά βλέπομε ακόμη το βαθύ γαλάζιο χρώμα των νερών του, το χρυσό χρώμα των νησιών του, την καθαρή αζούρινη χροιά των ακρογιαλιών.

Θαυμάζομε ακόμη την ωραιότητα των ελληνικών ερειπίων, που μαρτυρούν το αρχαίο μεγαλείο. Και είμεθα ευτυχείς γιατί γνωρίσαμε ένα λαό φιλικό, λαό εργατικό και νοήμονα, λαό μεγαλόψυχο και φιλόξενο, ένα λαό που τον θαυμάζομε και τον αγαπούμε για τες υπέροχες προσπάθειες τες οποίες κατέβαλε στο δρόμο της προόδου και του ανθρωπισμού και για την ειλικρινή του αγάπη προς την ελευθερία.

Με τες προσωπικές σας προσπάθειες, συντελέσατε για να προσδώσετε στο ταξείδι αυτό επιτυχία περιφανή. Η υποδοχή που μας έγινε στον τόπο σας μας έκαμε ακόμη πιο πολύ φίλους της Ελλάδος.

Σας ευχαριστούμε μέσα από τα κατάβαθα της καρδιάς μας και θα σας ευγνωμονούμε όσο καιρό μεσ’ τα μάτια μας και στες καρδιές διαρκεί η λαμπρά ανάμνησις των ωραίων ημερών του ταξειδιού μας, που δε θα σβυστή παρά μαζί με τη ζωή μας.

Πιστεύσατε, Κύριε, στην ειλικρινή μας φιλία και στην βαθειά ευγνωμοσύνη μας.

Εξ ονόματος των Εκδρομέων

Ελλάς – Ελβετία

Σας παρακαλούμε όπως ευαρεστούμενοι γνωστοποιήσητε την ευγνωμοσύνη μας από την επιστολή αυτή σε όλους εκείνους οι οποίοι εις Καλάμας μας υπεδέχθησαν με τόσην ειλικρίνεια και ενθουσιασμόν.