Μέχρι τέλος Μαρτίου παράταση στα έργα βελτίωσης και συντήρησης του δρόμου προς Μάνη

Μέχρι τέλος Μαρτίου παράταση στα έργα βελτίωσης και συντήρησης του δρόμου προς Μάνη

Θα κατασκευαστεί και ισόπεδος κόμβος στην είσοδο του Αγίου Νικολάου

Παράταση μέχρι το τέλος Μαρτίου έλαβαν με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου δύο έργα που αφορούν στη συντήρηση και τη βελτίωση του δρόμου της Μάνης.

Πρόκειται για το έργο συντήρησης κατά τμήματα της 1ης επ. οδού Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Οιτύλου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, και το έργο βελτίωσης της 1ης επαρχιακής οδού, τμήμα Στούπα – Πλάτσα – Αγ. Νίκωνας, προϋπολογισμού 1.115.900 ευρώ.

Παρατάσεις

Για το πρώτο έργο, της συντήρησης κατά τμήματα της 1ης επ. οδού Καλαμάτας – Καρδαμύλης – Οιτύλου, ανάδοχος είναι ο εργολάβος Ευστάθιος Τζικάκης και η παράταση δόθηκε έως 31 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της υπηρεσίας, το έργο έχει εκτελεστεί κατά 60% του συμβατικού αντικειμένου.

Οι λόγοι που ζητήθηκε η παράταση είναι ότι λόγω των συνεχόμενων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, καθώς και του ψυχρού περιβάλλοντος, δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και όποιες άλλες εργασίες προβλέπονται.

Σε ό,τι αφορά το δεύτερο έργο, της βελτίωσης της 1ης επαρχιακής οδού, τμήμα Στούπα – Πλάτσα – Αγ. Νίκωνας, ανάδοχος είναι η τεχνική εταιρεία «Αλέξανδρος ΑΕ» και η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν η 15η Δεκεμβρίου του 2022.

Το έργο προβλέπει νέα ασφαλτόστρωση (απόξεση κατά τμήματα παλαιού ασφαλτοτάπητα, διάστρωση ισοπεδωτικής στρώσης και νέου ασφαλτοτάπητα) σε τμήματα όπου είναι αναγκαίο, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων, η απομάκρυνση στύλων της ΔΕΗ, η κατασκευή μικρού τοίχου αντιστήριξης και ο καθαρισμός τάφρων σε μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα.

Ισόπεδος κόμβος στον Άγιο Νικόλαο

Παράλληλα, από ιδιώτη μελετητή θα γίνει μελέτη, καθώς προβλέπεται η κατασκευή ισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση προς Άγιο Νικόλαο.

Τέλος, θα γίνει διαγράμμιση με θερμοπλαστικό και ψυχροπλαστικό υλικό και τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων και πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων.

Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί οι εργασίες σε ποσοστό περίπου 50% του συμβατικού αντικειμένου. Έχουν δε ήδη ξεκινήσει ασφαλτικές εργασίες στο δρόμο από γέφυρα Φονέα έως Στούπα και έως Αγ. Νικόλαο.

Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την παράταση, σύμφωνα  με το αίτημα του εργολάβου, είναι:

-Οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, που επικράτησαν από μέσα Οκτωβρίου έως μέσα Δεκεμβρίου 2022, καθώς υπήρξαν μέτριες αλλά συνεχείς βροχοπτώσεις, ώστε ήταν αδύνατον να εκτελεστούν ασφαλτικές εργασίες

-Η ολοκλήρωση, η έγκριση των επιμετρήσεων και η σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Της Βίκυς Βετουλάκη