Παράταση 32 ατόμων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο Τριφυλίας

Παράταση 32 ατόμων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στο Δήμο Τριφυλίας

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες η απασχόληση στο Δήμο Τριφυλίας τριάντα δύο (32) ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων».

Η παράταση απασχόλησης δίδεται κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 3.1164/16-02-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 797/Β/16-02-2023) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), για τροποποίηση της με αριθ. οικ. 1.5613/14-12-2021 (Β’ 5895) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, της ως άνω κοινωφελούς δράσης.

Του Ηλία Γιαννόπουλου