«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαΐου 1927: Νέα βιομηχανική επιχείρησις εις την πόλιν μας

«ΘΑΡΡΟΣ» 15 Μαΐου 1927: Νέα βιομηχανική επιχείρησις εις την πόλιν μας

Πληροφορούμεθα μετ’ ευχαριστήσεως την ίδρυσιν σπουδαίας ενταύθα βιομηχανικής επιχειρήσεως υπό την  επωνυμίαν «Ανώνυμος Εταιρεία Εριουργίας Καλαμών» με καταβεβλημένον εξ ολοκλήρου κεφάλαιον δραχμών 3.500.000.

Η πρωτοβουλία της επιχειρήσεως ταύτης και της συμπήξεως της Εταιρείας οφείλεται εξ ολοκλήρου εις την Τράπεζαν Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως, και εις τους γνωστούς δια τας σημειωθείσας προόδους των βιομηχάνους της πόλεώς μας κ.κ. Σπυρίδωνα και Παναγιώτην Τερζάκην και εις άλλους κεφαλαιούχους, οι οποίοι τυγχάνουσιν οι κυριώτεροι μέτοχοι και ιδρυταί της νέας ταύτης φωτεινής επιχειρήσεως.

Πιστεύομεν αδιστάκτως ότι η νεοσυσταθείσα ως ανωτέρω εταιρεία, λόγω των εν τη διοικήσει της σοβαρών παραγόντων, θα σημειώσει θαυμαστήν επιτυχίαν, θα περιποιήση δε τιμήν και εις την αναπτυσσομένην αλματωδώς εις τον τόπον μας βιομηχανίαν.

Το «Θάρρος», αναγνωρίζον την σπουδαιότητα της επιχειρήσεως, συγχαίρει εγκαρδίως τους σχόντας την επιτυχεστάτην ταύτην πρωτοβουλίαν, ευχόμενον εις αυτούς όπως επιβραβευθώσιν οι επιδιωκόμενοι σκοποί του βιομηχανικού ιδρύματος, το οποίον θέλει συμβάλει μεγάλως εις την σημειουμένην από τινός εν τη πόλει μας βιομηχανικήν πρόοδον.