«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Φεβρουαρίου 1927: Αι δύο καλλιτέχνιδες του χωριού και ο άγριος ξενοδόχος

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Φεβρουαρίου 1927: Αι δύο καλλιτέχνιδες του χωριού και ο άγριος ξενοδόχος

Η συνεδρίασις του προχθεσινού επ’ αυτοφώρω Πλημμελειοδικείου ήτο αρκετά ενδιαφέρουσα. Εισήχθη προς εκδίκασιν μία υπόθεσις έχουσα ολίγον καλλιτεχνικόν και ολίγον διπλωματικόν χαρακτήρα.  Η εν λόγω υπόθεσις έχει ως εξής, όπως εξελίχθη εν τω δικαστηρίω.

Αι Ρουμανίδες του χορού Σοφία Παρασκευέσκου και Νέττη Ιωνέσκου, κατοικούσαι εις το ενταύθα ξενοδοχείον ύπνου το «Ακταίον», ήλθον εις προστριβάς με τον ιδιοκτήτην του ξενοδοχείου, ο οποίος εζήτησεν αύξησιν του ενοικίου, επώλει δε εις αυτάς μίαν σούπαν φασόλια αντί… 12 δραχμών, όπως ανεφέρθη κατά την διαδικασίαν.

Ο επίλογος της προστριβής ήτο μία συμπλοκή γενομένη την προηγουμένην της δίκης περί ώραν 3ην πρωινήν εις το ξενοδοχείον «Ακταίον», αφορμή της οποίας υπήρξε το γεγονός ότι τας εν λόγω κυρίας συνώδευσαν μέχρι του ξενοδοχείου των δύο Ιταλοί πλοίαρχοι, τους οποίους ο ξενοδόχος ηθέλησε να εκδιώξη βιαίως, μη αντιληφθείς την εξήγησιν των κυριών ότι θα απεχώρουν μόνοι των.

Ο ξενοδόχος τότε έκαμε χρήσιν των γρόνθων του και κάποιου τενεκέ νερού ιπποτικώτατα εναντίον της ετέρας των κυριών, της Νέττη Ιωνέσκου, η οποία αντεπετέθη γενναιότατα, ενώ οι Ιταλοί, οι οποίοι εξώδευσαν 5.000 δραχμάς εις σαμπάνιες προς ώρας εις το καμπαρέ, φρονιμώτατα απεχώρουν.

Αμφότερα τα συμπλακέντα μέρη αλληλοεμηνύθησαν. Συνήγοροι των κυριών ήσαν οι κ.κ. Ν. Κάρτσωνας και Ν. Φλέσσας και του ιδιοκτήτου του ξενοδοχείου ο κ. Βαρθολομαίος Κυβέλος.

Η διαδικασία , ήτις διήρκεσε πλέον της μιας και ημισείας ώρας και καθ’ ην διευκρινίσθησαν τα γεγονότα, όπως ανωτέρω αναγράφονται χάρις εις τον μόνον μάρτυρα της σκηνής, το γκαρσόν του ξενοδοχείου, υπήρξε διασκεδαστική με ιδιόρρυθμον απολογίαν του ιδιοκτήτου του ξενοδοχείου, τας καταθέσεις των κυριών και τα ερωτήματα των συνηγόρων.

Οπωσδήποτε εξηκριβώθη επίσης κατά την διαδικασίαν ότι αι κυρίαι δεν έχουν φίλους, ούτε εδέχοντο επισκέψεις εις το ξενοδοχείον των, διότι αυτό πλην των άλλων απηγόρευε το συμβόλαιον το συναφθέν με την διεύθυνσιν του καμπαρέ, δι’ ου απεδείχθη ότι αι εν λόγω κυρίαι μισθοδοτούνται με 150 δραχμάς ημερησίως.

Μετά το τέρμα της διαδικασίας άρχεται η αγόρευσις των συνηγόρων και των δύο μεριών.

Ο κ. Ν. Φλέσσας υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται περί συνήθων γυναικών αλλά περί καλλιτεχνίδων, αι οποίαι κατάγονται από καλάς ρουμανικάς οικογενείας, η μία εξ αυτών είναι της αυτής οικογενείας… του πολιτευτού της Ρουμανίας Τάκε Ιωνέσκο, ότι δε ο ξενοδόχος, ως δεικνύει το ποινικόν του μητρώον, ήτο πολύ άγριος, αφού μάλιστα ανέτρεψε δια μιας γροθιάς εν τω θυμώ του μίαν τράπεζαν.

Ο έτερος των συνηγόρων κ. Ν. Κάρτσωνας είναι γενικώτερος. Ομιλεί περί ξενίας κ.λπ., αλλά δεν θέλει δια λόγους πατριωτισμού να αναμείξη… ούτε την Μικράν Αντάντ ούτε την Ιταλίαν.

Ο συνήγορος του ξενοδοχείου κ. Κυβέλος υποστηρίζει ότι ο πελάτης του εδάρη από τας κυρίας, αίτινες ευρίσκοντο εις κατάστασιν μέθης, ότι δε τα μικροτραύματα, άτινα φέρει η μία εξ αυτών, προήλθον από τους δύο Ιταλούς, οίτινες εξοδεύσαντες πέντε χιλιάδας δραχμών ήλπιζον ότι θα είχον μίαν ανταπόδοσιν.

Μετά τούτο ματαιωθείσης αποπείρας συμβιβασμού, το δικαστήριον εξέδωκε την απόφασίν του, δι’ ης ετιμώρησε τον ιδιοκτήτην του ξενοδοχείου «Ακταίον» δια πενθημέρου φυλακίσεως και αποζημιώσεως, απήλλαξε την ετέραν των κυριών Σοφίαν Παρασκευέσκου και ετιμώρησεν επίσης δια προστίμου την Νέττην Ιωνέσκου.