«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Μαρτίου 1929: Πως γλεντούν οι Καλαματιανοί

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Μαρτίου 1929: Πως γλεντούν οι Καλαματιανοί

Ο χορός της Φιλαρμονικής
Μία νύχτα συνεχούς γλεντιού
Η κατακλείς των χορευτικών συγκεντρώσεων

Ο χορός της Φιλαρμονικής που εδόθη την παρελθούσαν νύκτα εις το κινηματοθέατρον ο «Αμερικανικός» απετέλεσε το κορύφωμα και την κατακλείδα των κοσμικών και χορευτικών συγκεντρώσεων της αποκριάτικης περιόδου. Η επιτυχία του υπερέβη πάσαν πρόβλεψιν. Όλος ο εκλεκτός κόσμος της πόλεώς μας έσπευσε να παραστή αθρόως, ενισχύων ούτω το μοναδικόν μας μουσικόν σωματείον και απολαμβάνων συγχρόνως μιας καρναβαλικής διασκεδάσεως από τας πλέον σπανίας. Όλα ευρίσκοντο εις την θέσιν των. Το Διοικητικόν Συμβούλιον της Φιλαρμονικής ειργάσθη με όλην την θέλησίν του και την πείραν του και κατόρθωσε να παρουσιάση αληθινά θαύματα. Έμειναν όλοι ευχαριστημένοι με το παραπάνω.

Η μουσική της Φιλαρμονικής παρουσιάσθη με θαυμαστήν τελειότητα. Λαμβανομένων υπ’ όψιν των γενικοτέρων όρων της συγχρόνου καταστάσεως, πρέπει να θεωρηθή ως αληθινόν κατόρθωμα εκείνο που επετεύχθη την παρελθούσαν νύκτα.

Τα παιχθέντα μουσικά κομμάτια υπερήρεσαν εις τους χορευτάς, οι οποίοι τα εμπίζαραν αγρίως.

Ο διάκοσμος της αιθούσης εκτάκτως πολυτελής απετέλει μίαν ανακούφισιν δια τους οφθαλμούς. Επίσης ο ηλεκτροφωτισμός της αιθούσης ήτο πλέον ή άμεμπτος. Δια πρώτην φοράν εις την πόλιν μας ενεφανίσθη τοιούτος άρτιος συνδυασμός, οφειλόμενος εις τους αδελφούς Κληροπούλους.

Το κυλικείον πλουσιώτατον έκαμε ώστε να ευχαριστηθούν και οι απόμαχοι του χορού και οι λεοντιδείς κατά τα διαλείμματα.

Νερά μέλη της Φιλαρμονικής ευκίνητα προώθουν την περί το κυλικείον κίνησιν και την ετόνωσαν δια καταλλήλων… δόσεων.

Το επικρατήσαν κέφι ήτο μοναδικόν. Εσυνεχίσθη δε μέχρις τέλους, μέχρι δηλαδή των πρωινών ωρών, ώστε μερικοί αδιόρθωτοι λέοντες εδέησαν επί τέλους να αποχωρήσουν.

Ο κόσμος όλος γενικά απεχώρησεν εκ του χορού με τας πλέον ενθουσιαστικωτέρας των εκδηλώσεων.