«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Ιουλίου 1927: Σεισμολογικόν δελτίον

«ΘΑΡΡΟΣ» 2 Ιουλίου 1927: Σεισμολογικόν δελτίον

Το εσπέρας της χθες ο ενταύθα μετεωρολογικός σταθμός μάς απέστειλεν το κάτωθι δελτίο δια την πρωινήν σεισμικήν δόνησιν:

«Περί την 10ην ώραν και 10΄ μετρίας ισχυρά δόνησις εσημειώθη ισχύος 6 1/2, κυματοειδής, διαρκείας 15΄΄, με διεύθυνσιν ΒΔ – ΝΔ, εν αρχή ισχυρά μετά τούτο ισχυροτέρα και τέλος ασθενής».

Ο προξενηθείς ενταύθα πανικός.
Όλαι αι λεπτομέρειαι των ζημιών
Χθες περί την 10.10΄ πρωινήν εσημειώθησαν εις την πόλιν μας τρεις σεισμικαί δονήσεις διαρκείας εν συνόλω 15 περίπου δευτερολέπτων. Η πρώτη των δονήσεων ήτο ισχυρά, η δευτέρα μετρία και η τρίτη ήτο η ασθενεστέρα. Άπασαι αι δονήσεις ήσαν βορειοδυτικαί κυματοειδείς.

Ο πανικός
Ευθύς ως αι δονήσεις εγένοντο αισθηταί οι ευρισκόμενοι εντός των οικιών των συμπολίται πανικοβληθέντες εξήλθον εις τας οδούς.

Αι ζημίαι
Αι εκ των δονήσεων προξενηθείσαι εν τη πόλη μας ζημίαι δεν είναι σοβαραί, αποτελούνται εκ μικρών ρηγμάτων τοίχων, πτώσεων μικρών μανδρών κ.λπ. Αι σοβαρότεραι των εν λόγω ζημιών είναι ρήγματα τινά του κωδωνοστασίου του Αγίου Ιωάννου και πτώσεις της νοτιοανατολικής πλευράς των αποθηκών ξυλείας της Εταιρείας Γαλανόπουλου και Ηλιόπουλου, ήτις απετελείτο εκ σανίδων στηριζομένων εις θεμέλια αποτελούμενα εκ λίθων άνευ συγκολλητικής ύλης.

Επίσης εκ της πόλεως εγένετο ορατή κατά την διάρκειαν του σεισμού η αποκόλλησις ογκώδους βράχου εκ του όρους της Σελίτσης και ακριβώς εις την χαράδραν της μονής Αγίας Τριάδος.

Εις άλλα μέρη
Η σεισμική δόνησις εκτός της πόλεώς μας εγένετο αισθητή και εις άλλα μέρη εις αρκετά μεγάλην ακτίνα. Κατά τας πληροφορίας τας οποίας ηδυνήθημεν να συγκεντρώσωμεν μέχρι των εσπερινών ωρών, αι ζημίαι των χωρίων της ανατολικής πλευράς του Ταϋγέτου είναι αι κάτωθι:

-Εν Καρδαμύλη
Εν Καρδαμύλη η δόνησις εγένετο αισθητή εις τας 10.30΄, υπήρξεν διαρκείας 15΄΄, διερράγησαν και κατέστησαν επικίνδυνοι πτώσεως πολλαί οικίαι. Θύματα δεν εσημειώθησαν.

-Εν Κάμπω
Εν Κάμπω αι εκ του σεισμού ζημίαι υπήρξαν μεγάλαι. Τα 2/3 των οικιών του χωρίου έπαθον σημαντικάς ζημίας, 35 οικίαι κατέστησαν ετοιμόρροποι, το δε κατάστημα του Ειρηνοδικείου άχρηστον άνευ ευτυχώς ουδενός θύματος.

-Εις Σελίνιτσαν
Εις Σελίνιτσαν η δόνησις εσημειώθη την 10.15΄ και διερράγη ο ναός του χωριού. Επίσης ερράγησαν και 30 οικίαι.

-Εις το Οίτυλον
Εις το Οίτυλον η σεισμική δόνησις υπήρξεν αρκετά ισχυρά, διερράγησαν δε περί τας 20 οικίας.

-Εν Μεσσηνία
Εις τας μεσσηνιακάς κωμοπόλεις φαίνεται, ότι δεν εσημειώθη ισχυρά η σεισμική δόνησις, όπως εγένετο δια την ανατολικήν πλευράν του Ταϋγέτου και δι’ όλον κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας τον Νομόν Λακωνίας.

-Εν Μεσσήνη
Αι εν τη γείτονι Μεσσήνη ζημίαι εκ του σεισμού δεν φαίνονται να είναι σοβαραί. Κατά τας πληροφορίας μας ερράγη λίαν σοβαρώς ο τρούλος του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Ιωάννου.

-Εν Λογγά
Κατά τας εκ Λογγάς εξωδίκους πληροφορίας ο σεισμός κατέστρεψεν περί τας 20 οικίας.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΑΣ
«ΘΑΡΡΟΣ» 3 Ιουλίου 1927
Η προχθεσινή σεισμική δόνησις κατά νεωτέρας εξηκριβωμένας αλλ’ εξωδίκους όμως πληροφορίας, διότι αι επίσημοι δεν συνεκεντρώθησαν εισέτι, υπήρξε γενική καθ’ όλον τον Νομόν Μεσσηνίας, αι εξ αυτού δε επελθούσαι ζημίαι περιορίζονται εις διαρραγάς οικημάτων κατά το πλείστον επισφαλώς, ενώ εν τω γείτονι Νομώ Λακωνίας αι καταστροφαί είναι μεγάλαι. Οι κάτοικοι έντρομοι κατά πλειονότητα διανυκτερεύουν εις το ύπαιθρον, δια τηλεγραφημάτων δε προς την Κυβέρνησιν ζητείται η εξακρίβωσις των ζημιών και η αρωγή του Δημοσίου εις τους απόρους εκ των παθόντων.

Εν τη πόλει
Ως και χθες εγράφομεν εν τη πόλει εκ της σεισμικής δονήσεως κατέρρευσε μόνον η ανατολικομεσημβρινή γωνία του ξυλεμπορικού καταστήματος των κ.κ. Γαλανοπούλου και Ηλιοπούλου, το κωδωνοστάσιον του Αγίου Ιωάννου έπαθε σημαντικήν βλάβην, διάφοροι δε οικίαι, καταστήματα αναξίας λόγου ζημίας. Ο κυλινδρόμυλος «Ευαγγελίστρια» ουδεμίαν υπέστη καθ’ όλας τας πλευράς ζημίαν, ως μας ανεκοινώθη παρά της διευθύνσεως, ούτε το κατάστημα της διοικήσεως Χωροφυλακής ως κακώς ανεγράφη.

Τα επίσημα
Αι επίσημοι πληροφορίαι ως και ανωτέρω γράφομεν καθυστερούν εισέτι λόγω απαγορευτικής διαταγής της χρήσεως του τηλεγράφου.

Εν Νησίω
Εκ Νησίου ελήφθη χθες τηλεγράφημα της υποδιοικήσεως δια του οποίου αγγέλλεται, ότι εκ του σεισμού κατέρρευσαν 5 οικίαι εν μέρει, ισάριθμοι δε κατέστησαν ετοιμόρροποι, πολλαί δε υπέστησαν ρήγματα, καθώς ως εγράφομεν και ο Ναός του Αγίου Ιωάννου. Αι ζημίαι υπολογίζονται προχείρως δρχ. 1.500.000.

Εν Πελακανάδα
Εις Πελεκανάδαν κατέρρευσαν 5 οικίαι, άλλαι δε αρκεταί υπέστησαν ρήγματα. Αι ζημίαι υπολογίζονται εις 60.000 δραχμάς.

ΕΦΗΜΕΡΑ
Ο σχολιασμός του σεισμού

Ημείς οι νεοέλληνες είμεθα τέλος πάντων θαυμάσιοι άνθρωποι. Συγκεντρώνομεν ένας έκαστος εξ ημών εις τον εαυτόν του όλας τας επιστήμας και όλα τας γνώσεις. Είμεθα πάνσοφοι. Αυτήν την ικανότητα την εδείξαμεν κατά την προχθεσινήν σεισμικήν δόνησιν.

Όταν η δόνησις παρήλθεν, οι σοφοί συμπολίται και συμπολίτιδες συνεκεντρώθησαν καθ’ ομίλους εις τας θύρας των οικιών και ήρχισαν σχολιάζοντες το γεγονός. Όλη η Αστρονομία και όλαι αι Γεωλογίαι ετέθησαν εις την ημερησίαν διάταξιν δια να υποστηρίξουν τας διαφόρους απόψεις.

Αι συζητήσεις υπήρξαν ακραίαι και αρκετά κωμικαί. Εις μίαν τοιαύτην σκηνήν παρευρέθη και ο υποφαινόμενος, κληθείς, σαν γραμματιζούμενος, να εκφράση την σοφήν του γνώμην. Την σκηνήν αυτήν θα σας την περιγράψω, αγαπητοί αναγνώσται, δια να ευθυμήσητε ολίγον, έπειτα από τον φόβον του σεισμού.

Η σκηνή λαμβάνει χώραν προς της θύρας του συνοικιακού μπακάλη, εις το κατώφλιον της οποίας ίσταται η σύζυγός του, κυρία αρκετά εύσωμος, αναμαλλιασμένη και κινούσα την κουτάλα με την οποίαν την στιγμήν της δονήσεως εγιάχνιζε τα κρεμμυδάκια. Διηγείται τας τραγικάς στιγμάς τας οποίας διήλθεν κατά την ώραν του σεισμού, την διήγησιν της δε, συνοδεύει με εκφραστικάς κινήσεις της κουτάλας.

Το ακροατήριόν της αποτελείται από την κυρίαν του καφφετζή, μερικά δουλικά, κάποιον μαθητάκο, ένα γέροντα σοφολογιώτατον και ένα χαμίνι. Όλοι παρακολουθούν κεχηνότες την διήγησιν της κυρίας του μπακάλη, ήτις διηγείται και διάφορα επεισόδια άλλων σεισμών.

Μετά την κυρίαν του μπακάλη, λαμβάνει τον λόγον ο σοφολογιώτατος, όστις σταυροκοπούμενος όπως άλλως τε κάμνουν και όλοι οι άλλοι, ζητεί να ανεύρη τας αιτίας του σεισμού. Μεταξύ δε των άλλων φυσικών αιτιών ευρίσκει ότι πταίει και η … μεταβολή του ημερολογίου.

Εις το σημείον αυτό προσέρχεται και εις μεσόκοπος διαβάτης, τον οποίον φαίνεται πως προσελκύουν περισσότερον τα παριστάμενα δουλικά παρά η διήγησις. Ο νεοπροσελθών αναλαμβάνει να συνεχίση τας γεωλογικάς του γνώσεις, αι οποίαι είναι ασυνάρτητοι. Τελειώνων δε και αυτός κηρύττει αιτίαν όλης της κακοδαιμονίας του κόσμου την μεταβολήν του ημερολογίου και την επικρατούσαν ασέβειαν.

Εν τέλει τολμά και ο νεαρός μαθητάκος να ομιλήση. Αλλά ο λόγος του αφαιρείται. Μόνον τας δασυνομένας λέξεις πρέπει να γνωρίζη αυτός.

Και η συζήτησις εξακολουθεί εις τον αυτόν τόνον. Αλλ’ εν τω μεταξύ η ώρα παρέρχεται και ο μπακάλης, όστις είχε φύγει δια να υπάγη να ασφαλίση το κατάστημά του, επανέρχεται και αποτεινόμενος προς την συμβίαν του ερωτά:

-Βρε γυναίκα, μαγείρεψες; Η ερώτησις πίπτει ως βόμβα. Όλοι ενθυμούνται το φαγητόν. Η κυρία ανεβαίνει εις την οικίαν της ασθμαίνουσα. Τρέχει εις την κουζίνα, αλλά τα κρεμμυδάκια έχουν απανθρακωθεί. Ο σύζυγος διαμαρτύρεται, επακολουθεί καυγάς. Κάποια καρέκλα κτυπάται εις τον τοίχον δια να μη κτυπηθή εις την κεφαλήν της κυρίας. Ένα τραπέζι αναποδογυρίζεται. Η κυρία φωνάζει, ο κύριος υβρίζει. Όλο το σπίτι σείεται περισσότερον από τη στιγμήν της δονήσεως. Εν τέλει κύριος και κυρία μένουν νηστικοί, κι αυτό δια να αληθεύση η παροιμία, ότι το ένα κακό φέρνει τ’ άλλο.

ΑΝΤ. ΑΝΤ.