Αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Καλαμάτα

Αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων στην Καλαμάτα

Από το Δήμο Καλαμάτας έχει προκηρυχθεί ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του υποέργου με τίτλο «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας», με προϋπολογισμό 309.863,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 15.00.

Το εν λόγω έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο.

Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίδει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου.

Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στο σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.