Δ.Σ. Τριφυλίας: Νέα απόφαση για Τ.Π., ξανά χωρίς ίδιους πόρους σε πλατεία Γαργαλιάνων

Δ.Σ. Τριφυλίας: Νέα απόφαση για Τ.Π., ξανά χωρίς  ίδιους πόρους σε πλατεία Γαργαλιάνων

Με θετικές ψήφους 15 δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας, στην 10η τακτική συνεδρίαση του Σώματος, εγκρίθηκε το τεχνικό πρόγραμμα έτους 2023 ως έχει η εναλλακτική πρόταση της Αντιπολίτευσης, και είναι το ίδιο με την αρ. 1/2023 απόφαση την οποία ωστόσο ακύρωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δίχως όμως να λαμβάνει υπόψη της την Απόφαση 19 / Πρακτικό 10/10-12-2022 της Β’ Ειδικής Επιτροπής του Άρθρου 152.

Στην εναλλακτική πρόταση της Αντιπολίτευσης αναφέρονται οι εξής λόγοι: 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο όργανο για τη διάθεση πιστώσεων από ίδιους πόρους του Δήμου. 2. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην αριθ.7497/28-02-2023 απόφασή της «Έλεγχος νομιμότητας της αριθ.01/2023 ΑΔΣ του Δήμου Τριφυλίας αναφορικά με την “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023”» δεν λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Β’ Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 (Απόφαση 19/πρακτικό 10/10-12-2022), σύμφωνα με την οποία γίνεται δεκτή η προσφυγή Δημοτικών Συμβούλων κατά της 234285/4-2-22 Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ. (αφορά την 160/21ΑΔΣ και 284/21ΑΟΕ. 3.Επικαλείται την 1154/27-01-23 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Τ.Υ. και παραβλέπει την 1/2023 ΑΔΣ, του κατ’ εξοχήν αποφασιστικού οργάνου του Δήμου (άρθρο 65 ν.3852/2010). 4. Με την αριθ.27/2023 ΑΔΣ ανακλήθηκαν όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορούσαν τη διάθεση πιστώσεων από ίδιους πόρους για την ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων. Σε εισήγηση της Αναπλ. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών αναφέρεται πως η προταθείσα εναλλακτική πρόταση δεν είναι σύννομη και δεν μπορεί να υλοποιηθεί όσον αφορά το έργο “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ”. Στην απόφαση με θέμα «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2023», που δημοσιεύθηκε με ΑΔΑ: ΨΜΘΓΩΗΕ-ΚΟ7, αναγράφεται μεταξύ άλλων ότι: «-Οι κκ Δημοτικοί Σύμβουλοι Ασημακόπουλος ,Βλάχος, Φρούσος, Στριμπάκος, Αυρηλιώνης, Κουτρουμπής, Μπακούρος, Παναγοπούλο,Τσακανίκας ψηφίζουν το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως αποτυπώνεται στην με αριθ.3/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. -Ο κ Δημοτικός Σύμβουλος Δριμής, κατέθεσε ότι: Η ευθύνη της μεγάλης καθυστέρησης για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό βαραίνει αποκλειστικά τη δημοτική αρχή Λεβεντάκη και συνοδοιπόρων. Επαναλαμβάνουν τα περυσινά. Τα θέματα έπρεπε να έχουν λήξει Οκτώβριο – Νοέμβριο του 2022. Τους έχουμε καλέσει τόσο στο ΔΣ όσο και με δημόσιες παρεμβάσεις για αυτό. Η δημοτική αρχή, δυστυχώς, με την επικουρία της αποκεντρωμένης επιμένει διχαστικά και αντιδημοκρατικά στο ζήτημα της πλατείας Γαργαλιάνων. Αδιαφορεί για την εκφρασμένη κοινωνικά και θεσμικά άποψη της πόλης, της τοπικής κοινότητας και του δημοτικού συμβουλίου και ταυτόχρονα επιχειρεί να καταργήσει το αποκλειστικό δικαίωμα του ΔΣ να διαθέτει τις πιστώσεις του δήμου και να συντάσσει τεχνικό πρόγραμμα. Η Αποκεντρωμένη πέρυσι διόρθωνε (!) και φέτος ακυρώνει το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ ανέχεται την κοροϊδία των δήθεν συνεδριάσεων με τηλεδιάσκεψη, όπου ουδείς ακούει, βλέπει, ακούγεται, επηρεάζει, επηρεάζεται, αλλά στέλνει εκ των υστέρων με mail την ψήφο του. Δεν διαβουλεύεται το Σώμα ενιαία, αλλά αποστέλλονται ψήφοι. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση με την υπ` αριθ.7497/28-02-2023 απόφασή της, που ακυρώνει το ψηφισμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2023 του Δήμου Τριφυλίας, παρακάμπτει και δεν λαμβάνει υπόψη την απόφαση της Β` Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 (Απόφαση 19/πρακτικό 10/19-12- 2022), σύμφωνα με την οποία: “αρμόδιο για την αποδοχή της συγκεκριμένης ένταξης παραμένει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας … το τελευταίο (σ.σ. το Δ.Σ.) είχε αποφασιστική αρμοδιότητα για τη λήψη της 25/2021 απόφασής του. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν ανακλήθηκε αργότερα εκείνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με άλλη σχετική ρητή μεταγενέστερη δική του συνολικά για το ίδιο θέμα, οι μεταγενέστερες αντίθετες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας στην 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- τις οποίες επικαλείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου …. Στερούνται νόμιμου ερείσματος. Έτσι πρέπει να ακυρωθεί συνακόλουθα και η 234285/4-2-2022 προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή ….”.

Η απόφαση αυτή της Επιτροπής του Άρθρου 152 είναι οριστική γιατί δεν ασκήσατε ως δημοτική αρχή προσφυγή στο χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας. Γιατί δεν ασκήσατε; Τώρα σε τι επιμένετε; Δεν λαμβάνει υπόψη, προφανώς δεν τη στείλατε έγκαιρα και έχετε ευθύνη γι` αυτό, την αριθ.27/2023 ΑΔΣ, όπου σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, το Δ.Σ. ασκεί το ίδιο τις αρμοδιότητες και με την οποία απόφαση ανακάλεσε όλες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορούσαν τη διάθεση πιστώσεων από ίδιους πόρους του Δήμου για την ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων. Οι πόροι αυτοί διατέθηκαν για έργα που χρειάζεται και για τα οποία συναινεί η πόλη, η Τοπική Κοινότητα και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ακατανόητη η επιμονή της Δημοτικής Αρχής και η επικουρία της Αποκεντρωμένης κόντρα στην μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, της Τοπικής Κοινότητας, της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 που είναι υπέρτερο. Λύση υπάρχει. Σε επίσκεψή μου στο Πράσινο Ταμείο ο Πρόεδρος συναινεί να υπάρξει τροποποίηση της πράξης ένταξης με μικρές παρεμβάσεις στην πλατεία και σύμφωνα με την 25/2021 Α.Δ.Σ.. Υπενθυμίζω ακόμα πως οι αποφάσεις είναι εκτελεστές από τη λήψη τους και σας καλούμε να φέρετε στο Δ.Σ. πρόταση ψήφισης Προϋπολογισμού άμεσα και να σταματήσετε να ταλαιπωρείτε και παραπληροφορείτε το Δήμο και τους δημότες. Σας υπενθυμίζω τέλος πως στο ΣτΕ έχει δώσει εντολή να μην προχωρήσετε σε δεσμευτικές ενέργειες για το έργο της πλατείας Γαργαλιάνων. Σε κάθε περίπτωση για τους λόγους που αναφέρονται στην εναλλακτική μας πρόταση, με όσους αναφέραμε παραπάνω αλλά και στην αρχική ψήφιση του Τ.Π., ψηφίζουμε την εναλλακτική πρόταση Τεχνικού Προγράμματος 2023 που καταθέσαμε μαζί με την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων. -Οι κκ Δημοτικοί Σύμβουλοι Κατσίβελας, Μερκούρης, Κατσούλας, Καναλουπίτης, Παναγιωτοπούλου, Πανουσιοπούλου, Αντωνόπουλος, Αδρακτάς, Αλεξοπούλου, Τσαφαράς, Ανδρινόπουλος, Καμπύλη-Ανδρινοπούλου, Κοροβίλας, Αλευράς, Δριμής κατέθεσαν ότι: Ψηφίζουμε την εναλλακτική μας πρόταση όπως έχει κατατεθεί και επιπλέον παρατηρήσεις: Α) Η Β` Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 (Απόφαση 19/πρακτικό 10/19-12-2022),αποφάσισε πως: “αρμόδιο για την αποδοχή της συγκεκριμένης ένταξης παραμένει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τριφυλίας … το τελευταίο (σ.σ. το Δ.Σ.) είχε αποφασιστική αρμοδιότητα για τη λήψη της 25/2021 απόφασής του. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν ανακλήθηκε αργότερα εκείνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με άλλη σχετική ρητή μεταγενέστερη δική του συνολικά για το ίδιο θέμα, οι μεταγενέστερες αντίθετες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 41 Τριφυλίας στην 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- τις οποίες επικαλείται ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου …. Στερούνται νόμιμου ερείσματος. Έτσι πρέπει να ακυρωθεί συνακόλουθα και η 234285/4-2-2022 προσβαλλόμενη απόφαση του Συντονιστή ….”. Η απόφαση αυτή της Επιτροπής είναι οριστική και δε έχει προσβληθεί. Β) Το Δημοτικό μας Συμβούλιο με την υπ’ αριθ.27/2023 απόφασή του, σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, ανακάλεσε όλες τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που αφορούσαν στη διάθεση πιστώσεων και όλες τις πράξεις που αφορούσαν στην ανάπλαση της πλατείας Γαργαλιάνων.

-Ο κκ Δημοτικός Σύμβουλος Κουκούμης ψήφισε ΚΑΤΑ όλων των προτάσεων -Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Κος Βλάχος κατέθεσε ως κάτωθι: Εισηγούμαι στο σώμα να ψηφίσει το Τεχνικό Πρόγραμμα όπως αυτό αποτυπώνεται στην αριθ.3/2023 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας και να μην λάβει υπόψη του την εναλλακτική πρόταση της Αντιπολίτευσης καθώς αυτή στερείται νομιμότητας για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο με αριθ. 2650/10-03-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και στην αριθ. 7497/28-02-2023 με (ΑΔΑ:ΨΥΥΟΡ1Φ-ΗΣ4) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με την οποία ακύρωσε την αριθ.1/2023 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε το ίδιο Τεχνικό Πρόγραμμα που πρότεινε ως εναλλακτική πρόταση αντιπολίτευση. Σε διαφορετική περίπτωση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιουνίου θα προβεί σε ποινική και πειθαρχική δίωξη των συμβούλων που δεν θα συμμορφωθούν με την ανωτέρω απόφαση». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου