ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Απολύθηκαν 13 υπάλληλοι ΙΔΟΧ

ΔΕΥΑ Τριφυλίας: Απολύθηκαν 13 υπάλληλοι ΙΔΟΧ

Απολύθηκαν 13 υπάλληλοι Ιδιωτικοί Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΔΕΥΑ Τριφυλίας ύστερα από απορριπτική απόφαση του Εφετείου Καλαμάτας επί αγωγής που είχαν ασκήσει κατά οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας.

Σε έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΤ την Πέμπτη συζητήθηκε το θέμα «Επί ενημέρωσης του Δ.Σ. αναφορικά με την αριθ. 17/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας».

Όπως αναγράφεται, μεταξύ άλλων, με την επίδοση της αριθ. 17/2023 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας η υπηρεσία έλαβε επισήμως γνώση αυτής. Βάσει των νέων δεδομένων, η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της ΔΕΥΑΤ, δρ. Γεωργουσοπούλου Ιωάννα-Νεκταρία, άμεσα προχώρησε σε αποτύπωση της υφιστάμενης εικόνας του εναπομείναντος προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, «η οποία και αναρτήθηκε με την αριθ. πρωτ. 772/23-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΚ465ΘΠ4-ΜΩΨ) απόφασή μου. Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά».

Το Δ.Σ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας, το Ν. 1069/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 4483/17, την αριθ. 17/2023 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας και έπειτα από συζήτηση, «συμμορφούται με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 17/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Καλαμάτας με την οποία απορρίπτεται κατ’ ουσίαν η ασκηθείσα έφεση και, ως εκ τούτου, λύονται άμεσα οι συμβάσεις εργασίας με τους ανωτέρω δεκατρείς (13) υπαλλήλους ΙΔΟΧ ΔΕΥΑΤ, αναγνωρίζοντας ως τελευταία εργάσιμη ημέρα την 22α Φεβρουαρίου έτους 2023, οπότε και έγινε η επίδοση της εν λόγω αποφάσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 28/2023». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου