Μνημόνιο συνεργασίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου

Μνημόνιο συνεργασίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου και Ιδρύματος Κωνσταντακόπουλου

Για θέματα Γεωπονικής Επιστήμης και εξάπλωση αγροτικής ενασχόλησης στη Μεσσηνία

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου πάνω σε θέματα της γεωπονικής επιστήμης.

Τα δύο μέρη θα συνεργαστούν για την από κοινού διοργάνωση και διεξαγωγή δράσεων και την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με τη γεωπονική εκπαίδευση, έρευνα και πρακτική άσκηση και ειδικότερα στους τομείς: αγροτικής οικονομίας, γεωργικής μηχανολογίας και αξιοποίησης φυσικών πόρων, γεωργίας ακριβείας και εφαρμογών πληροφορικής στη γεωργία, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, ζωικής παραγωγής και ιχθυοκομίας, φυτικής παραγωγής (φυτά μεγάλης καλλιέργειας, οπωροκηπευτικά, φαρμακευτικά φυτά) – φυτοπροστασίας, μοριακής βιολογίας, γενετικής βελτίωσης και βιοτεχνολογίας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση και ανάπτυξη της αμπελοκαλλιέργειας.

Δράσεις

Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν είναι: Θερινά σχολεία, πρακτική άσκηση φοιτητών, υλοποίηση κοινής έρευνας σε έργα κοινού ενδιαφέροντος, διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συνεδρίων και γενικότερης ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών, δημοσιεύσεων κ.λπ.

Επίσης, το Πανεπιστήμιο με το Ίδρυμα θα συνεργαστούν στον τομέα της επιστήμης, μέσω της συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, κοινές ερευνητικές πρωτοβουλίες, και επιστημονικές εκδηλώσεις και την ανάπτυξη από κοινού προϊόντων και υλικών πληροφόρησης.

Στόχος τους είναι να δημιουργηθεί ένα κοινό όραμα για την αειφορική γεωργία, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος.

Τέλος, δεσμεύονται να συμβάλλουν αμφότεροι στην εξάπλωση της ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας, μέσω ενός μοντέλου σύγκλισης δράσεων που θα αναδεικνύουν τα οφέλη της ενασχόλησης με τη γεωργία και της φυσικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών που διαβιούν στην περιοχή.