Πλατεία Γαργαλιάνων: Προσωρινή διαταγή από το ΣτΕ για μη υπογραφή σύμβασης

Πλατεία Γαργαλιάνων: Προσωρινή διαταγή από το ΣτΕ για μη υπογραφή σύμβασης

Προσωρινή διαταγή για τη μη οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε για την «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων», καθώς και τη μη υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εξέδωσε η πρόεδρος του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σπ. Χρυσικοπούλου.

Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε ύστερα από αίτηση που κατέθεσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δ.Ε. Γαργαλιάνων Ευστάθιος Ανδρινόπουλος, Παναγιώτης Κατσίβελας, Ιωάννης Αδρακτάς, Ιωάννης Κατσούλας και Μάγδα Καμπύλη – Ανδρινοπούλου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αναστολή εκτέλεσης και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής αναστολής εκτέλεσης τεσσάρων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, του συντονιστική Αποκεντρωμένης Διοίκησης, του δημάρχου Τριφυλίας, καθώς και κάθε μεταγενέστερης συναφούς πράξης εκδιδόμενης στο πλαίσιο της διαδικασίας που κινήθηκε με την απόφαση διακήρυξης του δημάρχου που εκδόθηκε σε εκτέλεση της 102 ΑΟΕ.

Με την αίτησή τους ζητούσαν την ακύρωση των προσβαλλόμενων πράξεων και παράλληλα «επειδή η αίτησή μας αυτή είναι προδήλως βάσιμη, αλλά και επειδή από την εκτέλεσή τους (σ.σ. των προσβαλλόμενων πράξεων) θα υποστούμε ανεπανόρθωτη βλάβη, σε περίπτωση ευδοκίμησης της εν λόγω αίτησης ακύρωσης, ζητούμε την αναστολή εκτέλεσης και τη χορήγηση προσωρινής διαταγής».

Του Ηλία Γιαννόπουλου