Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΑ τας απογευματινάς ώρας της χθες ο Πρόεδρος μετά του Δημοτικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και το Διοικητικόν Συμβούλιον του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Ξυλουργίας επέδωκαν υπόμνημα διαμαρτυρίας εις τον Νομάρχην εν τω οποίω τονίζεται ο άδικος τρόπος της κατατάξεως των Επαγγελματιών και παρακαλούσι τον Νομάρχην όπως αφ’ ενός μεν συστήση ευγενεστέραν συμπεριφοράν των εντεταλμένων την είσπραξιν των φόρων οργάνων, αφ’ ετέρου δε ενεργήση και ανασταλή η εκτέλεσις των ενταλμάτων και η αναθεώρησις των αποφάσεων των επιτροπών κατατάξεως, αίτινες όλως αμελετήτως κατελόγισαν υπέρογκα ποσά εις άτομα μόλις και μετά βίας κερδίζοντα τον άρτον των.

ΕΝ τω υπομνήματι παρακαλείται ο Νομάρχης όπως υποβάλη τα αιτήματα ταύτα των επαγγελματιών προς την κυβέρνησιν της οποίας και θα αναμείνωσι τας αποφάσεις επί του ζητήματος τούτου.

-ΚΑΤΑ τηλεγράφημα εκ Καρδαμύλης ο εκείθεν καταγόμενος Μαμαλούκας εφόνευσε την αδελφήν του, επειδή αύτη έγκυος καταστάσα εκ κλεψιγαμίας έτεκε προ ημερών βρέφος.