Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο χορός της Φιλαρμονικής που εδόθη την παρελθούσαν νύκτα εις το κινηματοθέατρον ο «Αμερικανικός» απετέλεσε το κορύφωμα και την κατακλείδα των κοσμικών και χορευτικών συγκεντρώσεων της περιόδου. Η επιτυχία του υπερέβη πάσαν πρόβλεψιν. Όλος ο εκλεκτός κόσμος της πόλεώς μας έσπευσε να παραστή αθρόως κατ’ αυτόν ενισχύων ούτω το μοναδικόν μας μουσικόν σωματείον και απολαμβάνων συγχρόνως μιας διασκεδάσεως από τας πλέον σπανίας.

Λαμβανομένων υ’ όψιν των γενικοτέρων όρων της συγχρόνου καταστάσεως, πρέπει να θεωρηθή ως αληθινόν κατόρθωμα εκείνο που επετεύχθη την παρελθούσαν νύκτα. Τα παιχθέντα μουσικά κομμάτια υπερήρεσαν εις τους χορευτάς, οι οποίοι τα εμπίζαραν αγρίως.

Ο διάκοσμος της αιθούσης εκτάκτως πολυτελής απετέλει μίαν ανακούφισιν δια τους οφθαλμούς, δυναμένους να απολαμβάνουν αρμονίων χρωματισμών και σχεδίων πολύ καλών.

ΤΟ κυλικείον πλουσιώτατον έκαμε ώστε να ευχαριστηθούν και οι απόμαχοι του χορού και οι λεοντιδείς κατά τα διαλείμματα. Το επικρατήσαν κέφι ήτο μοναδικόν και αδιάπλετον. Εσυνεχίσθη δε μέχρι τέλους, μέχρι δηλαδή των πρωινών ωρών, ότε μερικοί αδιόρθωτοι λέγοντες εδέησαν επί τέλους να αποχωρήσουν.