Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΥΡΙΟΝ μετά το πέρας της θείας λειτουργίας θα τελεσθή εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν της Υπαπαντής επίσημον μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων εν πολέμοις και εις το οποίον εκλήθησαν παρά του Νομάρχου να παραστώσιν αι Αρχαί της πόλεως, οι σύλλογοι και τα σωματεία.

-AΠΟ μέρους του πολιτικού γραφείου του Υπουργού της Συγκοινωνίας κ. Χρηστομάνου και κατόπιν σχετικού σημειώματος του «Θάρρους» ως προς τον Νέδοντα, μας απεστάλη η κάτωθι απάντησις:

«ΕΙΣ απάντησιν δημοσιεύματός σας σχετικώς με το Ταμείον του λιμένος Νέδοντος έχωμεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα εξής. Μετά την δημοσίευσιν του Νόμου 3925 βάσει του άρθρου 3 του οποίου επιτρέπεται η απεριόριστος αύξησις των πόρων (ποσοστόν, είδος, κ.λπ.) των Ειδικών Ταμείων, η μεταβολή εις την διοίκησιν αυτών κ.λπ. εστάλη δια της υπ’ αριθμ. 9277 διαταγής το υπό της Λιμενικής Επιτροπής Καλαμών υποβληθέν ψήφισμα περί αυξήσεως των πόρων του Ειδικού Ταμείου Νέδοντος προς τον Νομάρχην Μεσσηνίας, όπως υποβάλη κοινήν μετά του κ. Επιθεωρητού των Δημοσίων Έργων ΙΙ Περιφερείας γνωμοδότησιν περί των πόρων του ως άνω Ταμείου, περί της συγκροτήσεως της νέας διοικούσης επιτροπής κ.λπ. απαραιτήτου δια την έκδοσιν του Διατάγματος».