Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΝΑΖΗΡΙΟΝ (Εύας): Η εθνική εορτή εν Ναζηρίω εωρτάσθη μετά πάσης μεγαλοπρεπείας, εψάλη δε δοξολογία εν τη πλατεία, όπου εξεφωνήθησαν και λόγοι. Την μεταφοράν της εικόνος παρηκολούθησαν και τα μέλη της Ομοσπονδίας των σταφιδοαγροτικών σωματείων του Δήμου Εύας μετά των σημαιών αυτών και παρασήμων.

ΜΕΤΑ την λήξιν της τελετής τα μέλη των σταφιδοαγροτικών σωματείων συνήλθον εις σύσκεψιν εις τα γραφεία της Ομοσπονδίας. Προς τους συγκεντρωθέντας ωμίλησεν ο κ. Σακελλαρόπουλος, δικηγόρος, ειπών μεταξύ των άλλων ότι αν απελευθερώθημεν του τουρκικού ζυγού, εν τούτοις δεν αναπνέομεν τον αέρα της ελευθερίας αλλά τελούμεν υπό τον ζυγόν των τοκογλύφων και εκμεταλλευτών, δουλείας βαρυτέρας του τουρκικού ζυγού και καταλήγων συνέστησεν εις τους αγρότας την ταχείαν αυτών οργάνωσιν εις πολιτικά σωματεία ίνα δυνηθώσιν ούτω και αποτινάξωσι το ζυγόν των τοκογλύφων και εκμεταλλευτών. Μεθ’ ο ωμίλησεν ο ιατρός Δημόπουλος αναπτύξας εις αυτού το ζήτημα της ιατρικής περιθάλψεως.

-ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ εις Αθήνας η Δις Κατίνα Χρ. Θεοφιλοπούλου δια την προμήθειαν υλικών και μοντέλλων προς πλουτισμόν του ενταύθα εργοστασίου της γυναικείων πίλων. Επίσης  ανεχώρησεν εις Αθήνας και η Δις Ευαγγελία Γεωργ. Θεοφιλοπούλου μοδίστα γυναικείων φορεμάτων προς παρακολούθησιν της σαιζόν και προμήθειαν των αναγκαιούντων υλικών δια το ενταύθα εργοστάσιόν της.