Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΣΗΜΕΡΟΝ θα ενεργηθή εις την πόλιν μας ο καθιερωμένος ετήσιος έρανος υπέρ των ορφανοτροφείων και οικοτροφείων του Κράτους. Τον έρανον θα ενεργήσουν αι Κυρίαι και Δεσποινίδες του Συλλόγου των Κυριών.

ΕΚ των μέχρι της χθες συγκεντρωθέντων αποτελεσμάτων των ενεργηθέντων την 25 τρέχοντος μηνός εράνων εις τας κοινότητας εισεπράχθησαν εις την κοινότητα Διαβολιτσίου δραχμαί 508, Μεσοποταμίας 328, Μικρομάνης 211,50, Λυκοτράφου 35, Διοδίων 159, Κωνσταντίνων 190, Κεφαληνού 56 και Καρποφόρας 104. Εκ των λοιπών κοινοτήτων ελλείπουν πληροφορίαι.

-ΤΗΝ προσεχή Κυριακήν 31ην Μαρτίου, ημέραν του θανάτου του μεγάλου Γαλλοέλληνος ποιητού Jean Moreas (Ιωάννου Παπαδιαμαντοπούλου), ο κ. Γ. Δημόπουλος, καθηγητής της Γαλλικής του Α΄ Γυμνασίου, θα ομιλήση εν τη Λαϊκή Σχολή και ώραν 11ην π.μ. ακριβώς «περί της ζωής και του έργου του ποιητού τούτου».

-ΕΙΣ θέσιν «Φραγκοκκλησία» της Περιφερείας της Κοινότητος Βρύσης ο Διον. Ν. Σιάτας επυροβόλησε κατά του Γεωργ. Β. Νικολοπούλου ή Φούλια τραυματίσας αυτόν ελαφρώς εις τον δεξιόν πόδα.