Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο Δίκτυο “Residents of the future”

Συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο Δίκτυο  “Residents of the future”

Τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στο Δίκτυο “Residents of the future”, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT IV, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας.

Το κίνητρο για τη συμμετοχή του, σύμφωνα με την εισήγηση του θέματος, επικεντρώνεται στα εξής:

-Ενεργοποίηση στην υλοποίηση προγράμματος της Ε.Ε. και ειδικότερα σε πρόγραμμα με στόχο την ολοκληρωμένη αστική ανάπλαση

-Σχεδιασμός ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής του ανατολικού τμήματος του Ιστορικού Κέντρου, που δείχνει ισχυρές ενδείξεις στασιμότητας και αστικής υποβάθμισης, αν και βρίσκεται σε επαφή με το Ιστορικό Κέντρο της πόλης

-Εφαρμογή μιας διαδικασίας σχεδιασμού από κάτω προς τα πάνω των απαιτούμενων παρεμβάσεων με την καθιέρωση ενός ευρέος δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των ενδιαφερομένων είναι ζωτικής σημασίας για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.

-Μέσω της ενεργού συμμετοχής στο Δίκτυο URBACT θα αποκτηθεί χρήσιμη γνώση και εμπειρία από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Δήμου. Αυτό το σώμα γνώσης και εμπειρίας θα είναι χρήσιμο για μελλοντική εφαρμογή και προσαρμογή.

-Μέσω της συμμετοχής στο δίκτυο ο Δήμος στοχεύει στη δημιουργία σχέσεων και αλληλεπιδράσεων με άλλους ευρωπαϊκούς Δήμους και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αμοιβαία χρήσιμων.

Συμπερασματικά, η Καλαμάτα έχει να «κερδίσει» από τη συμμετοχή στο Δίκτυο URBACT IV: εξωστρέφεια, απόκτηση εμπειριών, ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών από διεθνείς καλές πρακτικές και προσαρμογή τους στην εδώ πραγματικότητα, καθιέρωση δικτύου κοινωνικού διαλόγου και συμμετοχής (bottom-up process), σύνταξη ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (Integrated Action Plan) για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αστική αναζωογόνηση της περιοχής μελέτης,  καθιέρωσή της (της πόλης της Καλαμάτας) στη χορεία των πόλεων που διαθέτουν ενεργή συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.