«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Σεπτεμβρίου 1927: Τραγικό θαλάσσιον δυστύχημα

«ΘΑΡΡΟΣ» 14 Σεπτεμβρίου 1927: Τραγικό θαλάσσιον δυστύχημα

Πληροφορούμεθα εκ Σελινίτσης ότι συνέβη εκεί θαλάσσιον δυστύχημα υπό τας ακολούθους συνθήκας.

Νέοι τινές επιβάντες λέμβου εξέδραμον το απόγευμα της Κυριακής εις την θέσιν «Ρυγόνιτσα» επιθυμούντες να επισκεφθούν οπήν τινά χαώδη «καταφύγι» καλουμένην. Τρεις όμως των εκδρομέων, οι Ιωάννης Κάρκαλης, Κούλης Πάντζαρης και Θεοδόσιος Περέας, εξεδύθησαν και ήρχισαν κολυμβώντες. Ότε όμως μετά πάροδον 10 λεπτών επεχείρησαν να εξέλθωσιν της θαλάσσης δεν ηδυνήθησαν να το επιτύχουν ένεκα του επικρατούντος κλυδωνισμού αυτής και του αποτόμου της ακτής.

Κατόπιν πολλών προσπαθειών αυτών και των εν τη λέμβω ευρισκομένων επετεύχθη η διάσωσις των δύο πρώτων, του τρίτου πνιγέντος.

Ο πνιγείς ήτο ηλικίας 23 ετών. Το πτώμα του ευρέθη εις οικτράν κατάστασιν μετά πάροδον εικοσαώρου.