«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουλίου 1927: Μια ιεροσυλία εν Λογγά

«ΘΑΡΡΟΣ» 22 Ιουλίου 1927: Μια ιεροσυλία εν Λογγά

Ένοχοι οι χιλιασταί

Από εβδομάδας σχεδόν ολόκληρος η Πυλία διατελεί εν αναστατώσει ένεκα διαπραχθείσης φρικώδους ιεροσυλίας. Μίαν πρωίαν αι ιεραί εικόνες όλων εν γένει των εξωκλησιών της Λογγάς και των Καντιανίκων ευρέθησαν ημικατεστραμμέναι και με απεκομμένας τας κεφαλάς των εικονιζομένων Αγίων.

Η πρωτοφανής αυτή ιεροσυλία, ήτις μάλιστα δεν είχεν ως σκοπόν την κλοπήν ή οιονδήποτε υλικόν κέρδος, επροκάλεσεν αλγεινήν κατάπληξιν εις τους κατοίκους των εν λόγω χωρίων.

Αμέσως άμα τη αποκαλύψει της ιεροσυλίας ήρχισεν ενεργών ανακρίσεις προς εξακρίβωσιν των δραστών ο αστυνομικός σταθμάρχης Λογγάς, όστις προέβη εις εξέτασιν πολλών κατοίκων. Φαίνεται ότι εκ των διενεργηθεισών ανακρίσεων, αίτινες δεν επερατώθησαν εισέτι, προέκυψαν σαφείς τινές ενδείξεις καθ’ ωρισμένων χωρικών, τούτου δε ένεκα διενεργήθησαν συλλήψεις 11 κατοίκων. Άπαντες οι συλληφθέντες καθ’ α πληροφορούμεθα ανήκουν εις την αίρεσιν των χιλιαστών, δια τον λόγον δε αυτόν και προέβησαν εις την ως άνω πρωτάκουστον ιεροσυλίαν.

Αι σχετικαί ανακρίσεις κατά τας αυτάς πληροφορίας μας θα περατωθούν εντός των ημερών αυτών, το δε πόρισμα θα υποβληθή εις τον Εισαγγελέα.

Συμπληρωματικαί πληροφορίαι
«ΘΑΡΡΟΣ» 24 Ιουλίου 1927
Εις το προχθεσινόν ημών φύλλον εν μικρογραφία εγράψαμεν την είδησιν της λαβούσης χώραν εν τοις εξωκλησίοις της Λογγάς και Καντιανίκων βεβηλώσεως των Αγίων Εικόνων, ήτις κρατεί εισέτι εν συγκινήσει τους κατοίκους, διότι μόνον επί Βυζαντινής Εποχής και Τουρκοκρατίας εσημειώθησαν παρόμοιοι βέβηλοι πράξεις.

Κατά νεωτέρας ημών πληροφορίας, η υπόθεσις έχει ως εξής: Την 14ην τρέχοντος μηνός άνθρωποι άγνωστοι εισελθόντες εντός του παρεκκλησίου «Άγιος Ανδρέας» κατέστρεψαν τας εικόνας του Ιησού Χριστού και της Θεοτόκου, γράψαντες όπισθεν αυτών διάφορους βλασφημίας φρικτάς και ύβρεις αισχίστας.

Αι Άγιαι Εικόνες με τας βεβήλους ύβρεις. ως και η κεφαλή του Εσταυρωμένου αποκοπείσα του σώματος εκ του Σταυρού, ανευρέθησαν εριμμένα επί του δαπέδου της εκκλησίας.

Των ανακρίσεων επελήφθη μεταβάς εις Λογγάν ο αστυνόμος Κορώνης, ο οποίος προέβη εις την σύλληψιν μερικών εκ Λογγάς ατόμων, έχων ως ένδειξιν το γεγονός ότι από καιρού διεκήρυσσον αθεϊστικάς ιδέας και προσεπάθουν εις τας αντιλήψεις των να προσηλυτίσουν και άλλους. Αι ανακρίσεις προχωρούν, ελπίζεται δε βασίμως ότι θα αποκαλυφθώσιν οι ένοχοι των ασεβών πράξεων.

Πληροφορούμεθα, ότι εξεδόθη παρά του Σου Μητροπολίτου μας επιτίμιον δια του οποίου αφορίζονται οι ασεβείς και βέβηλοι της εκκλησίας ένοχοι, και οι γνωρίζοντες και αποκρύπτοντες αυτούς.

Φώτο ίντερνετ