«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Μαρτίου 1927: Ο χθεσινός εορτασμός της Εθνικής Εορτής

«ΘΑΡΡΟΣ» 26 Μαρτίου 1927: Ο χθεσινός εορτασμός της Εθνικής Εορτής

Η χθεσινή ημέρα της Εθνικής Επετείου δεν εορτάσθη όπως ανεμένετο, κατόπιν των γενομένων προπαρασκευών και τούτο διότι ανελπίστως η ημέρα υπήρξε βροχερά.

Το εωθινόν
Το επίσημον της ημέρας ανήγγειλον αι εκ του φρουρίου συνήθεις κανονιοβολισμοί, οι κώδωνες των ναών και η Φιλαρμονική της πόλεως περιερχομένη μετά των σαλπιγκτών του ενταύθα συντάγματος τας κεντρικωτέρας οδούς παιανίζουσα διάφορα εμβατήρια.

Η λειτουργία
Η λειτουργία εψάλη κατανυκτικωτάτη εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Υπαπαντής  χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτου κ. Ανδρώνη επειδή απουσιάζει εις Αθήνας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας.

Η στρατιωτική παράταξις
Περί την 9.30΄ πρωινήν ώραν παρετάχθη προ του Μητροπολιτικού Ναού και κατά μήκος της οδού Μητροπόλεως κατ’ αντιζυγίαν όλη η διαθέσιμος δύναμις των ανδρών του ενταύθα Συντάγματος επικεφαλής έχουσα την Φιλαρμονικήν της πόλεως και τους σαλπιγκτάς. Το γενικόν πρόσταγμα έχει ο ταγματάρχης κ. Αχ. Ανυφαντής.

Η Φιλαρμονική με τας νέας στολάς παρουσιάζει καλαισθητικωτάτην εμφάνισιν, τα δε εμβατήρια εξετελέσθησαν υπό της μπάντας αψόγως.

Ακολούθως καταφθάνουν οι πρόσκοποι με θαυμαστήν τάξιν καταλαμβάνοντες θέσιν προ της κεντρικής του ναού θύρας.

Αλληλοδιαδόχως καταφθάνουν και παρατάσσωνται όπισθεν της στρατιωτικής παρατάξεως οι μαθηταί και οι μαθήτριαι των σχολείων και οι των δημοτικών τοιούτων κρατούντες μικράς σημαίας ως και οι τρόφιμοι του Ορφανοτροφείου.

Η προσέλευσις των επισήμων
Ολίγον προ της 10ης άρχεται η προσέλευσις των επισήμων. Προσέρχονται κατά σειράν ο φρούραρχος κ. Κοντόσης μετά των αξιωματικών της ενταύθα φρουράς και καταλαμβάνουν την προσήκουσαν θέσιν εν τη σολέα του Ναού, ο στρατηγός Μήνης, ο Νομάρχης κ. Μπουλούμπασης, ο δήμαρχος μετά των δημοτικών συμβούλων, ο λιμενάρχης, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών Ανδρουτσόπουλος, ο εισαγγελεύς Γιαρμενίτης, ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου κ. Μεντζελόπουλος, το δικαστικόν σώμα, οι πρόξενοι των ξένων κρατών και πάντες οι λοιποί ενταύθα υπάλληλοι.

Η δοξολογία
Την 10.30 χοροστατούντος του Αρχιμανδρίτου κ. Ανδρώνην ψάλλεται η δοξολογία. Υπό τον κ. Λίβαν ο χορός υπήρξεν άψογος. Την καθορισθείσαν στιγμήν ο έξωθι του Ναού παρατεταγμένος στρατός παρουσιάζει όπλα, η μουσική και οι σάλπιγγες ανακρούουν θούριον εμβατήριον και οι εν τω Ναώ, προεξάρχοντος του Δημάρχου, ζητωκραυγάζουν υπέρ των ηρωικών προμάχων του απελευθερωτικού αγώνος.

Εις το Δημαρχείον
Ο στρατός είτα αποχωρεί κατευθυνόμενος δια των πλατειών εις τους στρατώνας, καθώς και οι τρόφιμοι του ορφανοτροφείου.

Οι επίσημοι κατευθύνονται εις το Δημαρχείον όπου επακολουθεί δεξίωσις καθ’ ην προσεφέρθησαν διάφορα αναψυκτικά και γλυκίσματα.

Η συγκέντρωσις των μαθητών
Οι μαθηταί μετά την δοξολογίαν μετά του σώματος των προσκόπων μετέβησαν εις την Λαϊκήν Σχολήν, όπου ο καθηγητής Γεωργούλης ωμίλησεν περί της ελληνικής επαναστάσεως προς τους μαθητάς και προσεφώνησε τους προσκόπους.

Τα πυροτεχνήματα
Ένεκα της κρατησάσης καθ’ όλον το απόγευμα της χθες κακοκαιρίας δεν κατορθώθη να στηθώσιν τα πυροτεχνήματα ούτε να γίνη λαμπαδηφορία, όμως το εσπέρας από του εξώστου του Δημαρχείου εκάησαν βεγγαλικά και ερρίφθησαν σαΐτες. Τα πυροτεχνήματα τα οποία είναι έτοιμα θα καώσιν το εσπέρας της αύριον Κυριακής. Όσον αφορά στην επίδειξιν των προσκόπων, αύτη ένεκα της κακοκαιρίας  ανεβλήθη δι’ αύριον Κυριακήν.