«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Μαΐου 1927: Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος εκβιάζων

«ΘΑΡΡΟΣ» 5 Μαΐου 1927: Συνελήφθη εφοριακός υπάλληλος εκβιάζων

Τα σεσημασμένα χαρτονομίσματα
Προχθές τη νύκτα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω εκβιάζων ο παρά τη Εφορία εκ του Υπουργείου των Οικονομικών αποσπασθείς υπάλληλος Ν. Φ. υπό τας ακολούθους συνθήκας:

Ο εν λόγω υπάλληλος, εξετάζων τα βιβλία των εμπόρων κ.κ. Αργυράκη και Κάτσου, ευρήκεν εντελώς τυπικάς τινάς ανωμαλίας, δια να αποκρύψη δε αυτάς και δια να βεβαιώση επιπροσθέτως ότι είναι μικρότερος ο κύκλος των εργασιών των, εζήτησε παρ’ αυτών 100 χιλιάδας δραχμών.

Οι κ.κ. Αργυράκης και Κάτσος ευθύς ως προεβλήθη η εν λόγω αξίωσις, ην επ’ ουδενί λόγω προετίθεντο να ικανοποιήσουν, έσπευσαν να συμβουλευθούν τον δικηγόρον των δια να δημιουργήσουν ένα επ’ αυτοφώρω δια τον εν λόγω υπάλληλον.

Ο δικηγόρος συνεβούλευσεν αυτούς να δώσουν εις τον εν λόγω υπάλληλον μονογεγραμμένα χαρτονομίσματα, αφού προηγουμένως ειδοποιήσουν περί τούτου την Αστυνομίαν, εις τρόπον ώστε ευθύς μετά την καταβολήν και πριν ή αποκρυβούν τα χαρτονομίσματα να συλληφθή ο υπάλληλος και να δημιουργηθή ένα επ’ αυτοφώρω δια την πράξιν.

Ούτως και εγένετο. Ειδοποιήθη ο διοικητής της Αστυνομίας, ωρίσθη εν τω μεταξύ, μεταξύ των κ.κ. Κάτσου και Αργυράκη αφ’ ενός και του Ν.Φ. αφ’ ετέρου, δεχθέντος να τω μετρηθή ποσόν της δωροληψίας εξ 100 χιλιάδας, ένα ραντεβού, εξαπεστάλη εις τον τόπον της συναντήσεως αστυνομικόν όργανον με πολιτικήν ενδυμασίαν, ευθύς δε μετά την καταβολήν των χρημάτων ο Ν. Φ. συνελήφθη και ευρέθησαν επ’ αυτού τα χαρτονομίσματα.

Ο συλληφθείς μετά προχείρους ανακρίσεις, αίτινες εγένοντο εις την αστυνομίαν, εις ην διενυκτέρευσε, παρεπέμφθη χθες το απόγευμα εις τον Εισαγγελέα προς τακτικήν ανάκρισιν.

Τι απεδείχθη εκ των διεξαχθεισών ανακρίσεων
«ΘΑΡΡΟΣ» 6 Μαΐου 1927
Εν σχέσει προς την αποπειραθείσαν εκβίασιν υπό του εμπειρογνώμονος της Εφορίας Ν. Φ., ήτις κρατεί ακόμη εν συγκινήσει την πόλιν και αποτελεί το θέμα της γενικής συζητήσεως, εγνώσθησαν αι εξής νεώτεραι αυθεντικαί πληροφορίαι, οίτινες ως επληροφορήθημεν συμπίπτουν απολύτως με τας διεξαχθείσας υπό της Αστυνομίας προχείρους προανακρίσεις.

Το πρώτον ραντεβού
Ευθύς ως οι κ.κ. Αργυράκης και Κάτσος συνεννοηθέντες μετά του δικηγόρου των κ. Β. Κωστοπούλου και της Αστυνομίας έστησαν την παγίδα του επ’ αυτοφώρω εις τον Ν. Φ., ώρισαν εις αυτόν αποδεχθέντες τον όρον να πληρώσουν 100 χιλιάδας δραχμάς ραντεβού εις το καφφενείον του κ. Μπογάκου περί ώραν 7 – 7.30 της προχθές.

Εις το ραντεβού ο Ν. Φ. ήτο συνεπέστατος. Εκάθησεν ολίγον εις το καφφενείον μετά του κ. Αργυράκη παρακολουθούμενος υπό των υπενωμοταρχών Φίλια και Δάρα ενδεδυμένων πολιτικά, είτα δε παραλαβών τον κ. Αργυράκην, παρακολουθούμενος όμως πάντοτε υπό των αστυνομικών οργάνων, διηυθύνθη δια διαφόρων όμως λοξοδρομήσεων εις την οικίαν του, κειμένην επί της οδού Λακωνικής (Γιαννιτσανίκων).

Ένας εξώστης σκοπιά
Εις την οικίαν δεν ευρίσκετο έτερος της οικογενείας πλην της μητρός του Θ.Π. Φ., ήτις συνελήφθη ως συνένοχος. Εκεί ο κ. Αργυράκης κατά την βεβαίωσίν του εμέτρησε τα χρήματα και παρέλαβε το κατασχεθέν εμπορικόν βιβλίον. Καθ’ όλην την διάρκειαν της παραμονής του, ήτις δεν διήρκεσεν, όπως είχε προσυμφωνηθή μετά των αστυνομικών οργάνων πλέον των δέκα λεπτών, έπαιζεν ένας φωνογράφος. Οι ελλοχεύοντες εκτός της οικίας αστυνομικοί αντελήφθησαν κατ’ επανάληψιν την μητέρα του δράστου να κατοπτεύη προς την οδόν εκ του εξώστου της οικίας, άπαξ δε και τον ίδιον Ν. Φ.

Το σύνθημα και η σύλληψις
Ο κ. Αργυράκης, εξερχόμενος της οικίας μετά του κατασχεθέντος εμπορικού βιβλίου της εταιρείας Αργυράκη – Κάτσου, εξερόβηξεν επανειλημμένως. Αυτό ήτο το συμφωνηθέν σύνθημα μεταξύ αυτού και των αστυνομικών, οίτινες ευθύς αμέσως εισώρμησαν εντός της οικίας.

Επί τη θέα των ο Ν.Φ. κατελήφθη υπό ταραχής. Ψελλίζων ηρώτησε τι ζητούν. Οι αστυνομικοί εδήλωσαν αμέσως την ταυτότητά των και εζήτησαν τα χρήματα. Πάσα άρνησις προσέθεσαν είναι ματαία, διότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, η δε περίπτωσις της αρνήσεως μόνον θα επεβάρυνε την θέσιν του.

Κατόπιν τούτου ο Ν. Φ. παρέδωκε τα χρήματα, άτινα προηγουμένως είχον μονογραφηθή και είχον ληφθή οι αριθμοί των και αφέθη αδιαμαρτυρήτως να οδηγηθή εις το αστυνομικόν τμήμα υπό του ετέρου των αστυνομικών, επανειλημμένως μόνον διαμαρτυρηθείς καθ’ οδόν διότι «εκρατείτο σφιχτά».

Μετ’ ολίγον υπό του ετέρου των αστυνομικών ωδηγήθη εις το αστυνομικόν τμήμα και η μήτηρ του, χαρακτηρισθείσα ως αναγκαία συνεργός της εκβιάσεως.

Τα χρήματα παρεδόθησαν
Τα χρήματα σχεδόν αμέσως παρεδόθησαν υπό των συλλαβόντων αστυνομικών εις τους Αργυράκην και Κάτσον. Δια την παράδοσιν οι αστυνομικοί δικαιολογούμενοι λέγον ότι παρέδωκαν τα χρήματα, αφού συνέταξαν πρωτόκολλον παραδόσεως, ενώ περιελαμβάνοντο οι αριθμοί των χαρτονομισμάτων, έπραξαν δε τούτο διότι εφρόνουν ότι δεν έπρεπε να στερήσουν δύο εμπόρους τόσον σεβαστού ποσού.

Τι ευρέθη επί του Ν. Φ.
Επί του Ν. Φ. επιβληθέντος εις έρευναν εις την Αστυνομίαν ευρέθησαν διάφοροι υπηρεσιακαί διαταγαί από μέρους της Εφορίας και μία επιστολή ιδιωτική του¨, ερωτικού περιεχομένου, ήτις δεν περιελήφθη εις την δικογραφίαν. Επίσης ευρέθησαν και επτά κλειδιά του εν τη Εφορία γραφείου του, άτινα επίσης κατεσχέθησαν, προκειμένου να γίνη έρευνα δικαστική εις το γραφείον του, ίνα διαφωτισθή πιθανώς η ανάκρισις.

Επίσης ανευρέθησαν δύο ανυπόγραφα γραμμάτια επ’ ονόματι του κ. Σ. Τζάνε, ων το μεν ήτο 21.500 δραχ. και το έτερον 30 χιλιάδων δραχμών, άτινα επεσυνάφθησαν εις την δικογραφίαν.

Ο δράστης αρνείται
Ο δράστης εις την Αστυνομίαν ηρνήθη κατηγορηματικώς να προβή εις ομολογίαν της πράξεώς του, ισχυριζόμενος ότι είναι θύμα μηχανορραφίας. Προσαχθείς ενώπιον του κ. εισαγγελέως προχθές και χθες επέμεινεν επί της αθωότητός του και εζήτη 48ωρον προθεσμίαν να απολογηθή. Επίσης, εξητάσθη και η μήτηρ του, επί της καταθέσεως της οποίας ετηρήθη μυστικότης.

Εν τη γενομένη εν τη Αστυνομία προανακρίσει εξητάσθησαν δώδεκα μάρτυρες.

Ο κ. Εισαγγελεύς διέταξεν ο Ν.Φ. εκ του αστυνομικού τμήματος να μεταφερθή εις τας φυλακάς και η μήτηρ του εις τας γυναικείας φυλακάς.

Συνηγόρους ώρισαν οι κατηγορούμενοι τους Παλαμάραν, Κάρτσωναν, Φλέσσαν και Καραγιάννην.

Η υπόθεσις του εφοριακού εμπειρογνώμονος
-Ουδεμία πρόοδος εις τας ανακρίσεις
«ΘΑΡΡΟΣ» 7 Μαΐου 1927
Η υπόθεσις του εφοριακού εμπειρογνώμονος Ν.Φ. κατηγορουμένου επί εκβιάσει των εμπόρων Κάτσου και Αργυράκη, δι’ ην διεξαγάγει ήδη τακτικάς ανακρίσεις ο Ανακριτής το β΄ γραφείου κ. Βασιλείου, ουδεμίαν πρόοδον εσημείωσεν. Ουδέν νεώτερον στοιχείον προσηνέχθη εις την τακτικήν ανάκρισιν πλην εκείνων άτινα ανεγράψαμεν εις το χθεσινόν φύλλον επί τη βάσει των καταθέσεων των γενομένων εν τη Αστυνομία, ήτις διεξήγαγε τας προανακρίσεις.

Σήμερον την πρωίαν λήγει η χορηγηθείσα 48ωρος προθεσμία εις τον Ν.Φ. και την μητέρα του προς απολογίαν και θα προσαχθούν εκ νέου ενώπιον του ανακριτού.

Καθ’ ας όμως έχομεν πληροφορίας, η υπεράσπισις των κατηγορουμένων θα ζητήση και άλλην προθεσμίαν δια την απολογίαν.

Η υπόθεσις Ν.Φ.
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Μαΐου 1927
Η συλληφθείσα ως συνένοχος της αποδιδομένης κατηγορίας επί εκβιασμού εις τον Ν. Φ., μήτηρ του Θ.Π.Φ., εφέθη ελευθέρα μη προκυψάντων δια την συνενοχήν της επιβαρυντικών στοιχείων.

Η απολογία του κατηγορουμένου Ν.Φ. ήρξατο από χθες το απόγευμα ενώπιον του ανακριτού του δευτέρου τμήματος κ. Βασιλείου.

Ο Ν.Φ. προεφυλακίσθη
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Μαΐου 1927
Περατωθείσης της απολογίας του κατηγορουμένου επί εκβιάσει εμπειρογνώμονος Ν.Φ. κατόπιν συσκέψεως του Ανακριτού μετά του Εισαγγελέως εξεδόθη ένταλμα προφυλακίσεως.

Κατά την μακράν απολογίαν του
«ΘΑΡΡΟΣ» 12 Μαΐου 1927
Ως εγράφομεν χθες, ο επί εκβιασμώ κατηγορούμενος εμπειροτέχνης Ν.Φ. προεφυλακίσθη.

Κατά την μακράν ενώπιον του ανακριτού κ. Βασιλείου απολογίαν του εις ην παρέστησαν και συνήγοροι δικηγόροι του, ανεσκευάσθη η αποδιδομένη κατ’ αυτού κατηγορία την οποίαν ούτος επέμεινε να χαρακτηρίζη ως σκηνοθετηθείσαν κατ’ αυτού παρά των κ.κ. Αργυράκη και Κάτσου.

Οι συνήγοροι του κατηγορουμένου καταγίνονται ήδη εις την σύνταξιν μακρού υπομνήματος το οποίον να υποβληθή εις τον κ. Ανακριτήν εντός της ερχομένης εβδομάδος και εν τω οποίω θα εξονυχίζεται εξ ολοκλήρου η υπόθεσις, προς απόδειξιν δε των ισχυρισμών θα προταθώσι και μάρτυρες, θα προσαχθώσι δε επίσημα έγγραφα περί της υπηρεσιακής ικανότητος και εντιμότητος του κατηγορουμένου.