«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιουνίου 1927: Πως έχει η υπόθεσις της δεξαμενής της πόλεως

«ΘΑΡΡΟΣ» 8 Ιουνίου 1927: Πως έχει η υπόθεσις της δεξαμενής της πόλεως

Επειδή παρετηρήθη εξέγερσις δια το ζήτημα της ανεγέρσεως δεξαμενής εν τη πλατεία, ήτις θα τροφοδοτείται εξ ύδατος δια δύο υδραντλιών, εζητήσαμεν και ελάβομεν τας κάτωθι πληροφορίας:

Η απόφασις της ανεγέρσεως δεξαμενής επεβάλλετο αφ’ ενός μεν δια λόγους υγείας της πόλεως, ίνα μη αντλείται ύδωρ εν μέση πλατεία και εξ ακαλύπτων φρεάτων, αφ’ ετέρου δε εκ λόγων σκοπιμότητος, ίνα υπάρχη πάντοτε μεν η αναγκαία ποσότης δια περίπτωσιν πυρκαϊάς, να υδρεύωνται δε εκείθεν και οι αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες.

Η τοποθέτησις της δεξαμενής δεν ηδύνατο να γίνη εκεί όπου είναι το φρέαρ, αφ’ ενός μεν διότι δεν θα ηδύναντο ευχερώς και άνευ κατασκευής γεφύρας να υδρεύωνται οι αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες, αφ’ ετέρου δε διότι ευλόγως θα εζήτουν και αποζημίωσιν ακόμη οι ιδιοκτήται των απέναντι οικιών, ων θα απεκλείετο η θέα.

Παρόμοιαι άλλως τε δεξαμεναί έχουν ανεγερθεί εις πολλάς πλατείας της Ελλάδος (όπως εις την Βάθην των Αθηνών).

Ως προς το αισθητικόν μέρος, μας ανεκοινώθη ότι περί την δεξαμενήν θα γίνη κηπάριον και θα φυτευθούν δένδρα, θα καλυφθή δε αύτη δια κισσών, ώστε να αποτελή στόλισμα δια την πλατείαν.

ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ
«ΘΑΡΡΟΣ» 9 Ιουνίου 1927
Αποφάσει του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου συνελθόντως εκτάκτως ο πρόεδρος αυτού κ. Γ. Κοτταρόπουλος απηύθυνε προς τον Νομομηχανικόν το αποσταλέν ημίν και δημοσιευόμενον κατωτέρω έγγραφον, συνεπεία του οποίου διετάχθη παρ’ αυτού η αναστολή των εργασιών της ανεγειρομένης δεξαμενής του αρτεσιανού της πλατείας:

«Η εν τω Δημοτικώ Συμβουλίω ληφθείσα απόφασις κατασκευής και ανεγέρσεως εις κεντρικήν της πόλεως πλατείαν δεξαμενής, δεν αποτελεί μόνον αδικαιολόγητον διασπάθισιν του δημοτικού πλούτου, αλλά γίνεται πρόξενος δημιουργίας ακαλαισθήτου και αντιαισθητικού κατασκευάσματος, του οποίου δια τον λόγον τούτον ακριβώς η καταστροφή επιβάλλεται να πραγματοποιηθή συντόμως και άνευ αναβολής.

Ο Εμπορικός Σύλλογος, εν τη ακραδάντω αυτού πεποιθήσει, ότι το τερατούργημα εκείνο της άνω πλατείας οικοδομείται παρά τας υποδείξεις της αρμοδίας μηχανικής υπηρεσίας και άνευ της αδείας ταύτης, φρονών δε αδιστάκτως, ότι διερμηνεύει κοινήν και ομόθυμον της πόλεως επιθυμίαν, λαμβάνει την τιμήν να διαμαρτυρηθή εντόνως προς υμάς και να υποβάλη θερμήν παράκλησιν, όπως διατάξητε την άμεσον εξαφάνισιν του ακαλαισθήτου εκείνου όγκου, επί τω σκοπώ του να απαλλαγή η πόλις των αμφιβόλου χρησιμότητος υπηρεσιών, ας δήθεν πρόκειται να τη παράσχη.

Ευαρεστηθήτε εν καιρώ να ανακοινώσητε ημίν τας επί του προκειμένου αποφάσεις σας».

Η χθεσινή συνεδρίασις του Δημοτικού Συμβουλίου
Την 6ην μ.μ. της χθες συνήλθεν εις τακτικήν συνεδρίασιν το Δημοτικόν Συμβούλιον υπό την προεδρίαν του κ. Σταύρου Λυκουρέζου, παρόντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Κ. Κουμάντου, Γ. Παπαβασιλοπούλου, Π. Μιχαλακέα, Ν. Σκλήκα, Αριστ. Σταθούλη, Αθ. Παπαδοπούλου, Π. Παπαμικρουλη, Χ. Δουράκη, Γ. Πολυχρονοπούλου, Νικολάου Μητροπούλου και Ηλία Τσιλιβή. Άμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ο κ. Πολυχρονόπουλος ερωτά τον Δήμαρχον δια τίνα λόγον εσταμάτησεν η κατασκευή της δεξαμενής.

Ο δήμαρχος απαντών λέγει ότι το έργον παρεμποδίσθη παρά του κ. Νομομηχανικού και της Αστυνομίας, άγνωστον δια τίνα λόγον και χωρίς να προειδοποιηθή παρά των παρεμποδισασών το έργον Αρχών. Γενικευθείσης της συζητήσεως το Δημοτικόν Συμβούλιον ομοφώνως απεφάσισεν τα εξής, άτινα παραλαμβάνομεν επί λέξει εκ των συνταχθέντων πρακτικών: «Το δημοτικόν συμβούλιον διαμαρτύρεται εντόνως κατά της ενεργείας του κ. νομομηχανικού δια της οποίας αναστέλλεται η εκτέλεσις έργου λίαν επειγόντως και προοριζομένου να θεραπεύση σοβαρωτάτας ανάγκας της πόλεως, αφού άνευ τούτου ούτε κατάβρεγμα ούτε κατάσβεσις πυρκαϊάς είναι δυνατόν να διενεργηθή κατά την αρξαμένην περίοδον του θέρους.

Eξουσιοδοτεί τον Δήμαρχον ίνα υποβάλη τηλεγραφικώς εις τον πρόεδρον της κυβερνήσεως και τον υπουργόν της συγκοινωνίας την διαμαρτυρίαν ταύτην και παρακαλέση αυτούς να διατάξωσιν την ταχίστην επανάληψιν της προς κατασκευήν της δεξαμενής εργασίας και συστήσωσι εις τον Νομομηχανικόν, όπως σέβηται περισσότερον την πόλιν και τας δημοτικάς αρχάς και μη παρεμποδίζη έργα κοινής ωφελείας, καθ’ όν χρόνον εκατοντάδες οικιών εκτίσθησαν και κτίζονται άνευ αδείας και κατά παράβασιν του νόμου περί σχεδίων πόλεων. Όπως το συμβούλιον προσδώση μείζονα έμφασιν εις την δικαίαν του ταύτην διαμαρτυρίαν διακόπτει την συνεδρίασιν».

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
-Ένα ανακοινωθέν του Νομομηχανικού
-Τηλεγράφημα διαμαρτυρίας του Δήμου
«ΘΑΡΡΟΣ» 10 Ιουνίου 1927
Το απευθυνθέν υπό του Δημάρχου τηλεγράφημα διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργόν και τον Υπουργόν της Συγκοινωνίας κατόπιν της παρεμποδίσεως της συνεχίσεως της υδροδεξαμενής του αρτεσιανού έχει ως εξής:

Μία διαμαρτυρία του Δήμου
«Επί θέσεως αρτεσιανού ανεγείρετο από πενθημέρου υδροδεξαμενή. Νομομηχανικός διέταξεν αναστολήν εκτελέσεως έργου απαραιτήτου δια υδροληψίαν, κατάβρεγμα, περίπτωσιν πυρκαϊάς. Δημοτικόν συμβούλιον συνεδριάσαν ομοφώνως εξουσιοδότησε διαμαρτυρηθώ, παρακαλέσω διαταχθή Νομομηχανικός άρη απαγόρευσιν και διέκοψεν ένδειξιν διαμαρτυρίας συνεδρίασιν».

Ανακοίνωσις του Νομομηχανικού
Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
Εν σχέσει με τα δημοσιευθέντα εν τω χθεσινώ φύλλω της εγκρίτου εφημερίδος σας πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμών, παρακαλούμεν όπως καταχωρήσητε την κάτωθι ανακοίνωσιν προς αποκατάστασιν της αληθείας:

Εκ της όλης υπηρεσιακής δράσεώς της προκύπτει, ότι η υφ’ ημάς υπηρεσία σέβεται όχι μόνον τας Αρχάς αλλά και τον τελευταίον πολίτην, όστις προσφεύγει εις αυτήν, αλλά προ παντός οφείλει να σέβηται τους Νόμους, ων την εφαρμογήν είναι εντεταλμένη και να παρεμποδίζη πάσαν αυθαίρετον και κατά παράβασιν αυτών ενέργειαν ως επί του προκειμένου έπραξεν. Τουναντίον προκύπτει ότι ο Δήμος Καλαμών μας ηγνόησεν εντελώς και προέβη όλως αυθαιρέτως εις την κατασκευήν της περί ης πρόκειται δεξαμενής, και επόμενον ήτο να μη αποτανθώμεν προς Αυτόν, μη έχοντες επίσημον γνώσιν, ότι το έργον τούτο κατασκευάζετο παρ’ Αυτού.

Ως προς τα καταγγελλόμενα ότι εκατοντάδες οικιών εκτίσθησαν και κτίζονται άνευ ημετέρας αδείας και κατά παράβασιν του Νόμου περί σχεδίων πόλεων, αρμοδία επί του προκειμένου είναι η Αστυνομία εντεταλμένη να παρεμποδίζη την ανέγερσιν οικιών άνευ ημετέρας αδείας, επί πλέον δε και ο Δήμος ενδιαφερόμενος περισσότερον παντός άλλου επιβάλλεται να μας καταγγείλη συγκεκριμένως τας τοιαύτας παραβάσεις, ίνα ενεργήσωμεν τα νόμιμα κατά των υπαιτίων.

Εκ του γραφείου Νομομηχανικού Μεσσηνίας

H ΠΟΛΙΣ, ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΚΑΙ Η ΟΥΣΙΑ
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιουνίου 1927
Εγεννήθη μία αληθινή λαίλαψ δια το ζήτημα της αντλίας του αρτεσιανού. Λαίλαψ και συζητήσεις και αντεγκλήσεις. Κατέστη το ζήτημα της ημέρας. Δεν θέλομεν να ταχθώμεν ούτε υπέρ των απόψεων των μεν, ούτε υπέρ των απόψεων των δε. Εκείνο το οποίον μόνον θα μας απασχολήση είναι τούτο. Ότι δημιουργούνται ζητήματα εντελώς επουσιώδη εν τη πραγματικότητι δι’ έργα πρόχειρα, ενώ παραπέμπονται εις τας καλένδας άλλα κεφαλαιώδους σημασίας.

Προ καιρού είχε γεννηθή το ζήτημα των πλατειών. Ζήτημα ζωτικής μορφής δια την πόλιν. Αυτό το κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα παρήλθεν απαρατήρητον. Το «Θάρρος» δια σειράς άρθρων ειδικωτάτου συνεργάτου του εξήντλησε το ζήτημα και ουσιαστικώς και νομικώς. Υπέδειξεν εγκαίρως τι έπρεπε να γίνη. Αλλ’ ουδείς συνεκινήθη. Παρήλθεν η προσπάθεια του «Θάρρους» εντελώς απαρατήρητος, ακόμη και παρά των ΑΜΕΣΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ. Το αποτέλεσμα είναι ότι εις την πόλιν ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΜΕΙΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ. Ήδη όλοι οι δημόται έχουν χωρισθή εις δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα δια την κάλυψιν τμήματος μιας πλατείας δι’ έργον προσωρινόν, το οποίον λόγω ακριβώς της προσωρινότητος αυτού θα έπρεπε να εξετασθή μόνον από απόψεως σκοπιμότητος.

Χάριν αυτού του έργου 13 σύμβουλοι μετά μίαν διαμαρτυρίαν και προς επίτασιν αυτής διακόπτουν μίαν μετά πολλών βασάνων επιτευχθείσαν απαρτίαν και αφήνουν θέματα υψίστης σημασίας άνευ συζητήσεως, όπως των ασφαλτοστρώσεων, του Ηλεκτροφωτισμού, της διανοίξεως της οδού Φρουρίου. Εντεύθεν και εκείθεν η λεπτομέρεια ετέθη εις την πρώτην γραμμήν.

Αλλά ποίαν επί τέλους κατάραν έχει η πόλις αυτή; Διατί να υφίσταται αυτός ο πύργος των Βαβέλ και η σύγχυσις των γλωσσών και των φρενών; Πώς είναι δυνατόν να επιτευχθή κάτι επικρατούσης αυτής της αλλοκότου καταστάσεως;

Αυτά είναι τα αγωνιώδη ερωτήματα. Ποντοπορούμεν άνευ πηδαλίου. Εμφορούμεθα όλοι από τας πλέον καλυτέρας διαθέσεις δια την πόλιν και εν τούτοις παρά το γεγονός αυτό, ωθούμεθα εις τας πλέον αντιθέτους ενεργείας, από εκείνας τας οποίας θα έπρεπε να καταβάλωμεν προς επίτευξιν των προσπαθειών μας.

Δεν χρειάζεται παρά απλάς σκέψεις να κάμνη τις δια να πεισθή ότι ούτως έχουν τα πράγματα. Δημιουργούμεν μόνοι μας και εις τα απλούστερα των ζητημάτων ένα λαβύρινθον εις τον οποίον δυστυχώς ουδέν νήμα Αριάδνης υπάρχη.

Καιρός είναι να συνέλθωμεν. Να αφήσωμεν τας λεπτομερείας και τους τύπους. Διότι εν εναντία περιπτώσει η σύγχυσις θα επιτείνεται, οι μεν θα ρίπτουν κατά των δε ευθύνας και ουδέν θα γίνεται εις την πόλιν αυτήν, ήδη ότε όντως σπουδαία έργα ευρίσκονται εις την αρχήν της εκτελέσεως, δι’ ην δεν απαιτείται παρά μόνον θέλησις.

Το «Θάρρος» ουδενός την καλήν διάθεσιν και τας αγνάς προθέσεις αμφισβητεί. Αλλά παρακολουθεί όμως την κατάστασιν από καθήκοντος. Ως πρόλογος δε και απλή προειδοποίησις γράφονται αι γραμμαί αυταί.

ΤΟ «ΘΑΡΡΟΣ»


Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ
«ΘΑΡΡΟΣ» 11 Ιουνίου 1927
Αποφάσει του διοικητικού συμβουλίου του ενταύθα συνδέσμου της ιδιοκτησίας συνελθόντος εκτάκτως επί τούτω ο πρόεδρος αυτού κ. Π. Γαργαλίδης απηύθυνεν έγγραφον προς την Νομαρχίαν δια του οποίου αντιτίθεται εις την ανέγερσιν της δεξαμενής του αρτεσιανού της επάνω πλατείας ως αντιαισθητικής, ανεγειρομένης δε κατά παράβασιν του νόμου περί εγκεκριμένων σχεδίων των πόλεων.

Εν τέλει επικαλείται την έγκαιρον επέμβασιν του Νομάρχου προς οριστικήν ματαίωσιν της ανεγειρομένης δεξαμενής και κατεδάφισιν του μέχρι τούδε εκτελεσθέντος έργου.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗΝ
«ΘΑΡΡΟΣ 9 Ιουλίου 1927
Πληροφορούμεθα ότι χθες ομάς συμπολιτών περιήγεν προς υπογραφήν διαμαρτυρίαν δια την βραδύτητα του Υπουργείου να δώση λύσιν εις το ζήτημα της δεξαμενής, όπερ οι συντάξαντες την διαμαρτυρίαν ταύτην θεωρούν ζωτικόν ζήτημα δια την πόλιν, κρυπτόμενοι υπέρ της κατασκευής της. Την διαμαρτυρίαν ταύτην είχον υπογράψει μέχρι της εσπέρας υπερπεντακόσιοι συμπολίται.