Εγκρίθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο ασφάλειας στο δρόμο Πλατάνια –γέφυρα Νέδας

Εγκρίθηκε ο προσωρινός ανάδοχος για το έργο ασφάλειας στο δρόμο Πλατάνια –γέφυρα Νέδας

Αποφάσεις για διάφορα θέματα περιοχών της Περιφέρειας Πελοποννήσου έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της.

Ειδικότερα, εγκρίθηκε το πρώτο πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής της επιτροπής διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) για το με προϋπολογισμό 930.000 ευρώ έργο συντήρησης κατά τμήματα και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στην εθνική οδό 7 Κορίνθου – Άργους.

Επίσης, εγκρίθηκε το τρίτο πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου κατασκευής στο προϋπολογισμού 360.000 ευρώ έργο ολοκλήρωσης της βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια – πέτρινη γέφυρα Νέδας στη Μεσσηνία.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τη σκοπιμότητα υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο “Περιφερειακές πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (Secon)”, καθώς και τον ορισμό υπηρεσίας υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος, στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.

Τέλος, εγκρίθηκε το δεύτερο πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τα στάδια της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 201.604 ευρώ.