«Πράσινη μετάβαση ΜμΕ»: Επιδότηση έως και 50%, αλλά μόνο για «μικρομέγαλες»

«Πράσινη μετάβαση ΜμΕ»: Επιδότηση έως και 50%,  αλλά μόνο για «μικρομέγαλες»

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ, στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ξεκίνησε ήδη να «τρέχει».

ΑΣΤΟΧΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στη δημοσίευση του προγράμματος υπάρχει, όμως, μια μεγάλη αστοχία, που «βλέπει» όλος ο «οικονομικός κόσμος»… Εκτός από την ίδια την προκήρυξη του προγράμματος και την πολιτική στόχευση, που κατά τα άλλα αποδέχεται απόλυτα σε κάθε αιτιολογική έκθεσή της (σε όλα τα προγράμματα) ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας.

Ενώ με βάση τον ορισμό Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜμΕ), σύμφωνα με Σύσταση της Επιτροπής 280/1996 & τη Νέα Σύσταση 361/2003 για τον υπολογισμό μιας επιχείρησης ως ΜμΕ, σε σχετική Δήλωση κάθε προγράμματος (και σε αυτό) λαμβάνονται υπόψη και οι αυτο-απασχολούμενοι και οι μισθωτοί, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και στη σχετική προκήρυξη προ-απαιτούμενο επιλεξιμότητας είναι η απασχόληση μισθωτών κατά δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), όπου μία ΕΜΕ ίσον 300 ημέρες μισθωτής πλήρους (8ωρης) απασχόλησης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Μάλιστα, το συγκεκριμένο θέμα ετέθη και στην πολύ πρόσφατη σχετική ενημερωτική ημερίδα στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας από όλους (προσωπικό υπουργείου και ΕΦΕΠΑΕ – «Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», που εξέφρασαν βέβαια προσωπική άποψη, αλλά και από συμβούλους και λογιστές και παρευρισκόμενους επιχειρηματίες).

Όλοι συμφώνησαν ότι πρόκειται για «αποκλεισμό» των πολύ μικρών επιχειρήσεων, μάλιστα σε μια «κατ’ εξακολούθηση» κακή οικονομική συγκυρία, γεγονός που πρέπει να επανεξετασθεί, αλλά «αποτελεί πολιτική επιλογή», για την οποία «δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα».

Παρά ταύτα, «κάτι» μπορεί να γίνει, όπως έχουν υποχρέωση: Να απαιτηθεί η τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Τα… υπόλοιπα (κυρίως διαδικαστικές ρυθμίσεις) είναι απλώς «δικαιολογίες».

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Στις επιλέξιμες δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

2. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

3. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

4. Να έχουν δύο (2) ή τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ανάλογα με το υπο-πρόγραμμα). Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

5. Να λειτουργούν νόμιμα.

6. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 7. Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας.

8. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

9. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. στον οποίο στηρίζεται το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης που θα επιλέξουν υποχρεωτικά κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) είτε του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De minimis).

Το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής, καθώς και διευκρινίσεις επί αυτών θα καθορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τους βραχίονες της πρόσκλησης “Πράσινος Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” υφίσταται υποχρέωση για τρεις κατ’ ελάχιστον εργαζομένους και ποσό επιδότησης από 200.000 έως και 1 εκατ. ευρώ για τον πρώτο βραχίονα.

Αντίστοιχα ο δεύτερος βραχίονας της “Πράσινης Παραγωγικής Επένδυσης” προβλέπει υποχρέωση για δύο κατ’ ελάχιστον εργαζομένους και επιδοτούμενο ποσό από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για όλα τα παραπάνω ισχύει και ο χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων, όπου τα ποσοστά του ισχύουν σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις (40%) και βάσει του οποίου παρέχονται bonus στα επίπεδα του 10%. Έτσι, η συνολική επιδότηση φθάνει στο 50%.

ΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΜΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ
Σημείωση: Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Επιτρέπεται μία επανυποβολή, σε περίπτωση απόρριψης.

ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Επιχορήγηση / Επιδότηση: 40% συν 10% (50%).

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλη η Ελλάδα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come – First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη ισχύος των κανονισμών, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και βαθμολογούμενων κριτηρίων τα οποία θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση και θα σχετίζονται με:

•την επάρκεια και διαθεσιμότητα των Ιδίων Κεφαλαίων

•την υφιστάμενη απασχόληση

•τη μεταβολή του Κύκλου Εργασιών, τις Εξαγωγές και τη λειτουργική Κερδοφορία

•το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της προτεινόμενης επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών της επιχείρησης (πριμοδοτούνται επενδύσεις χαμηλού ρίσκου και χαμηλής αβεβαιότητας υλοποίησης)

•τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε ειδικές περιοχές/ ορεινές, μειονεκτικές ή νησιωτικές)

•την κάλυψη των απαιτήσεων αρχικής επένδυσης και χαρακτήρα κινήτρου

•την περιγραφή, το χρονοδιάγραμμα και την ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου

•τη συνάφεια του Επενδυτικού Σχεδίου της Επιχείρησης με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ως ελάχιστη βαθμολογία πρόκρισης ορίζονται τα 45 ή 50 μόρια (στα 100), ανάλογα με τη Δράση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «FIRST COME, FIRST SERVED» («ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΛΑΒΕΙ»)

Οι αιτήσεις για ένταξη στα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ θα εξετάζονται ανάλογα με τη σειρά που υποβάλλονται. Ο λόγος για το νέο μοντέλο «First Come First Served», που ξεκινά για το νέο Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027).

Η αξιολόγηση θα γίνεται κατά προτεραιότητα, με κριτήρια on-off και με βασική αρχή των προγραμμάτων ότι σε όρους ποιότητας όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι ίδιες.

Δηλαδή, όποιος τρέξει και εκπληρώνει τους όρους, θα εγκρίνεται. Το κέρδος είναι πως θα τρέξουν πιο γρήγορα οι δράσεις, το στοίχημα είναι η ετοιμότητα αφού υπάρχει όριο στον προϋπολογισμό.

ΝΕΟ ΟΠΣΚΕ
Απαραίτητη πριν από την κατάθεση αίτησης ενίσχυσης από τις εκάστοτε επιχειρήσεις είναι η δημιουργία προφίλ μέσω του ΟΠΣΚΕ (Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων), το οποίο κατά το παρελθόν ήταν, σύμφωνα με τον υπουργό, ένα προβληματικό πρόγραμμα που απαιτούσε διαρκείς τροποποιήσεις από τους δικαιούχους στα στοιχεία τους, για διάστημα ακόμα και τριών μηνών σε αρκετές των περιπτώσεων.

Το νέο ΟΠΣΚΕ είναι φιλικό και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για το υπουργείο.

Το ΟΠΣΚΕ άνοιξε ήδη από την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου για τις επιχειρήσεις.

Στόχος είναι κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί, να δημιουργήσει ένα προφίλ.

Στην πλατφόρμα αυτή θα υπάρχει διασύνδεση για οποιαδήποτε στοιχεία χρειάζεται μία επιχείρηση προκειμένου να δικαιολογήσει την αίτησή της, όπως το Taxis, η ΕΡΓΑΝΗ και άλλοι φορείς του Δημοσίου.

Επίσης, καλούνται και οι σύμβουλοι να δημιουργήσουν δικό τους προφίλ στο σύστημα, γεγονός που προσφέρει μία πλήρη καταγραφή εντός του συστήματος για την αρμοδιότητα της κάθε πλευράς, αλλά και για το ποιος τυχόν κάνει κάποιο λάθος κατά τη διαδικασία.

Επί της ουσίας, θα συνδέει δικαιούχο και σύμβουλο, ενώ ο σύμβουλος θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για λογαριασμό της εταιρείας.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος