Στο Παρακαταθηκών οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις του Μεσσήνη – Λάμπαινα

Στο Παρακαταθηκών οι αποζημιώσεις  για τις απαλλοτριώσεις του Μεσσήνη – Λάμπαινα

Απόφαση με την οποία ανακοινώνεται η παρακατάθεση αποζημίωσης λόγω επίταξης ακινήτων που έχουν απαλλοτριωθεί αναγκαστικά δυνάμει απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου, η οποία έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου «Βελτίωση της 7ης Επαρχιακής Οδού Μεσσηνίας (τμήματα Μεσσήνη-Εύα και Εύα-Λάμπαινα)» στο Δήμο Μεσσήνης, εξέδωσε ο περιφερειάρχης.

Αποζημιώσεις
Πρόκειται για την επίταξη εκτάσεων εμβαδού 81.367,97 τ.μ., για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, που πρέπει να γίνουν έως τις 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με την απόφασή του ο περιφερειάρχης ανακοινώνει:

-σε όσους έχουν ή διεκδικούν δικαιώματα κυριότητος σε ακίνητα που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικά με την υπ. αρ. 164/05-05-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και επιτάχθηκαν με τη σχετική απόφαση της προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και

-στους ενυπόθηκους δανειστές και τρίτους διεκδικητές των ακινήτων αυτών,

ότι η αποδοτέα αποζημίωση λόγω επίταξης, όπως περιγράφεται στο πρακτικό της επιτροπής εκτίμησης ζημιών των ακινήτων που έχουν επιταχθεί, το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου και στο σχετικό ανασυνταγμένο κτηματολογικό πίνακα δικαιούχων δαπάνης αποζημίωσης λόγω επίταξης, που εγκρίθηκε με την απόφαση της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρακατατέθηκε υπέρ των δικαιούχων του πίνακα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και εκδόθηκε για το σκοπό αυτό το με αριθμό 5518/15-03-2023 γραμμάτιο συστάσεως Παρακαταθήκης συνολικού ποσού 210.926,92 ευρώ.

Η αποζημίωση αυτή είναι αποδοτέα στους δικαιούχους που θα αναγνωρισθούν σύμφωνα με το νόμο.