Συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας

Συνεδριάζει την Παρασκευή  η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας

Με επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη συγκαλείται σε συνεδρίαση για την προσεχή Παρασκευή, 28 Απριλίου, στις 11.00 το πρωί, η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας:

1) Γνωμοδότηση για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. Α.36/2023 απόφασης του τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου που αφορά στην υπ’ αριθ.3/2003 πράξη εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως Κυπαρισσίας και του 1ου/2003 σχετικού πρακτικού της Επιτροπής  του ΠΔ 5/17-12-1996 με προσφεύγοντες τη Φαίδρα Αθανασοπούλου και τον Χρήστο Αθανασόπουλο

2) Γνωμοδότηση επί της αριθ. πρωτ. 1572/2023 αίτησης του Ντασάκη Αγγελή του Περικλή, κατοίκου Γαργαλιάνων, με περιεχόμενο την αποζημίωσή του για τη ζημιά που υπέστη ο υαλοπίνακας της επιχείρησής του ύστερα από πτώση πινακίδας σήμανσης πάνω σ’ αυτόν

3) Γνωμοδότηση επί των αποδεικτικών εγγράφων για τη συμμετοχή οικονομικού φορέα στο έργο «Κατασκευή Ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες»

4) Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με αριθ. 775/2023 για μετακίνηση του με αριθ.ΚΗΗ.2967

5) Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με αριθ. 791/2023 για μετακίνηση του με αριθ. ΚΗΗ.3830

6) Επικαιροποίηση της με αριθ.304/2022 ΑΟΕ και διόρθωση ως προς το 3ο σκέλος του αποφασιστικού, να διορθωθεί το ορθό (Πρακτικό ΙΙΙ) αντί του λάθους (Πρακτικού ΙΙ.)

7) Έγκριση του με αριθ. Πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του έργου: Βελτίωση Αγροτικής Οδού Μουριατάδα-Μεμί.

Του Ηλία Γιαννόπουλου