«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιανουαρίου 1928: Η εν Παραλία πυρκαϊά της πρωίας της Κυριακής

«ΘΑΡΡΟΣ» 17 Ιανουαρίου 1928: Η εν Παραλία πυρκαϊά της πρωίας της Κυριακής

Την νύκτα του Σαββάτου προς την πρωίαν της Κυριακής εξερράγη εν Παραλία πυρκαϊά, ήτις ευτυχώς λόγω της επικρατούσης νηνεμίας και της πεσούσης προ ταύτης βροχής και της ενεργού δράσεως των περιοίκων δεν έλαβεν επικίνδυνον επέκτασιν.

Η πυρκαϊά αρχικώς εγένετο αντιληπτή ολίγον μετά την 3ην πρωινήν ώραν, εξερράγη δε εν τη εν παραλία μικρά οικία του κ. Δημ. Λεονταρίτου, απουσιάζοντος εν Αθήναις.

Η εν λόγω οικία εχρησιμοποιείτο ως παράρτημα αποθήκης του σταφιδεμπόρου κ. Γεωργίου Χ. Μιχαλοπούλου.

Το πυρ έλαβεν αμέσως μεγάλην έκτασιν και εντός ελαχίστου χρόνου απετέφρωσε την στέγην της αποθήκης ταύτης, ασφαλώς δε κατ’ ιδίαν ημών αντίληψιν παρακολουθησάντων από της αρχής μέχρι του τέρματος την πυρκαϊάν θα επεξετείνετο και εις τα γειτονικά κτήρια, εις α υπήρχον ως ελέγετο και βενζίναι και πετρέλαια άνευ της αυτοπροσώπου επεμβάσεως του διοικητού της Χωροφυλακής κ. Σακκέτου, ο οποίος επιστρατεύσας πλείστους εργάτας ηγωνίσθη μετ’ αυτών εκ των γειτονικών στεγών δια μεταφοράς ύδατος εκ των εκεί πλησίον ευτυχώς υπαρχόντων φρεάτων από της πρώτης στιγμής της εκρήξεως της πυρκαϊάς μέχρι της κατεσβέσεώς της.

Εις τον τόπον της πυρκαϊάς έφθασαν ενωρίς και ο δήμαρχος και ο εισαγγελεύς. Οι αυτοκίνητοι καταβρεκτήρες του Δήμου κατέφθασαν περί την 5ην πρωινήν, ότε η πυρκαϊά είχε κατασβεσθή.

Το αποτεφρωθέν οίκημα είναι άγνωστον αν είναι ησφαλισμένον καθ’ όσον ο ιδιοκτήτης αυτού κ. Λεονταρίτης απουσιάζει εις Αθήνας. Δέον να σημειωθή ότι η πυρκαϊά ανεστάτωσε την Παραλίαν λόγω των διαδόσεων ότι εις τας γύρω οικίας υπήρχον πετρέλαια και βενζίναι, διέλυσε δε κατ’ ουσίαν και τον χορόν εις ον η είδησις της πυρκαϊάς διεδόθη άμα τη εκδηλώσει της.

Εντός της καείσης αποθήκης υπήρχον 800 δέματα ξυλοστέφανα αξίας 50.000 δραχμών ανήκοντα εις τον σταφιδέμπορον κ. Μιχαλοπουλον, άτινα δεν ήσαν ησφαλισμένα.

Ανακρίσεων προς εξακρίβωσιν των αιτίων της πυρκαϊάς επελήφθη ο αστυνομικός σταθμάρχης παραλίας.