Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Δήμος Τριφυλίας: Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή

Στην 14η τακτική συνεδρίασή της συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας για τη Δευτέρα 15 Maΐου, στις 11.00 το πρωί.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση, έχουν ως εξής:

1) Έγκριση πρακτικού Ι ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και «Οικονομική Προσφορά» και έλεγχος εγγυητικών επιστολών συμμετοχής που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Τεχνικά έργα αγροτικής οδοποιίας»

2) Άσκηση ή μη αναίρεσης αίτησης αναίρεσης κατά της υπ. αριθ. Α6/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης με ενάγοντα τον Αντώνιο Κορκοντζήλα του Ιωάννη

3) Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υπηρεσίες ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Τριφυλίας, έτους 2023» 4) Ανάθεση στον κ. Αγγελόπουλο Νικόλαο για γνωμοδότηση επί του αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού της κας Μαραλέτου Κωνσταντίνας.

Του Ηλία Γιαννόπουλου