Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Τριφυλίας σήμερα

Έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Τριφυλίας σήμερα

Σε έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται για σήμερα και ώρα 8:00 μ.μ. το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας.

Τα θέματα της συνεδρίασης, όπως αναγράφονται στην πρόσκληση που απεστάλη στους δημοτικούς συμβούλους νωρίς το πρωί, έχουν ως εξής:
1. Έγκριση διενέργειας ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης την 11-05-2023.
2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2023.
3. Έγκριση διεξαγωγής αγώνα δρόμου του 26ου Γύρου Κυπαρισσίας.
4. Έγκριση: Εγκατάστασης -δαπάνης για τηλεφωνική γραμμή ADSL στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.
5. Έκδοση ψηφίσματος για παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους-Περιφέρειες-ΚΚΠΠ Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών εκλογών τον Οκτώβριο 2023.

Στην πρόσκληση προστίθεται: «-Η Εισαγωγή του ως άνω θέματος “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2023” ως κατεπείγον και ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα δικαιολογείται και σύμφωνα πάντα με το αριθ.40867/10-05-2023 (ΑΔΑ:6ΛΖ6ΟΡ1Φ –ΥΒ5) έγγραφο που ακυρώνει την με αριθ.47/2023 ΑΔΣ με θέμα: “Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τριφυλίας έτους 2023”, πρέπει το συντομότερο δυνατό και έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία να καταρτισθεί Τεχνικό Πρόγραμμα και εν συνεχεία Προϋπολογισμός για την εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία του Δήμου. -Η Εισαγωγή του θέματος “Έγκριση διεξαγωγής του 26ου Γύρου Κυπαρισσίας” ως κατεπείγον και ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα δικαιολογείται από το γεγονός ότι πρέπει να παρθεί η απόφαση το συντομότερο δυνατό προκειμένου για τις αδειοδοτήσεις από Τροχαία κλπ και προετοιμασίες για την ασφαλή διεξαγωγή. – Η Εισαγωγή του θέματος Έγκριση δαπάνης για τηλεφωνική γραμμή ADSL στο ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ως κατεπείγον και ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα δικαιολογείται από το γεγονός και σύμφωνα με την εισήγηση, ο ανάδοχος έχει 3 μήνες για να παραδώσει το έργο, δηλαδή έως 2/8/2023 και πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες. – Η Εισαγωγή του θέματος “Έκδοση ψηφίσματος για παράταση του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας σε Δήμους-Περιφέρειες-ΚΚΠΠ Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων (ΔΠ/2022) τουλάχιστον μέχρι και την λήξη των Αυτοδιοικητικών εκλογών τον Οκτώβριο 2023” ως κατεπείγον και ΕΚΤΑΚΤΟ θέμα δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου».