“Φουρτούνα” στη μαρίνα Καλαμάτας: Πρόωρη λήξη της σύμβασης συζητά το ΔΣ

“Φουρτούνα” στη μαρίνα Καλαμάτας: Πρόωρη λήξη της σύμβασης συζητά το ΔΣ

Ανατροπή της ισχύουσας ιδιοκτησιακής κατάστασης στη μαρίνα Καλαμάτας αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 2 Μαΐου, πρόκειται να συζητηθεί το θέμα με τίτλο «Πρόωρη λήξη σύμβασης παραχώρησης χρήσης  λειτουργίας  και  εκμετάλλευσης  της μαρίνας Καλαμάτας».

Σύμφωνα με όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, η υφιστάμενη σύμβαση ανάθεσης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας λήγει το 2024, ύστερα από παράταση δύο χρόνων που δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση λόγω της πανδημίας.

Ειδικότερα, ο σχετικός νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Τεύχος Πρώτο, αριθμός φύλλου 250, 23 Δεκεμβρίου 2021.

Στο Άρθρο 71 «Παράταση συμβάσεων παραχώρησης χρήσης και συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων» σημειώνονται σχετικά μεταξύ άλλων:

«1. Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για δύο (2) έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020 και

β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης».

Πηγές της Δημοτικής Αρχής σημειώνουν ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, τα δικαιολογητικά που υπεβλήθησαν είναι ελλιπή, με αποτέλεσμα ο Δήμος να πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική του στο θέμα αυτό.

Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Δήμος προχωρεί στην εκπόνηση μελετών για την αναβάθμιση της μαρίνας, μέσα από σύμβαση που έχει ανατεθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Μάλιστα, ο δήμαρχος, Θανάσης Βασιλόπουλος είχε αναφέρει σε προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στη μαρίνα θα γίνουν παρεμβάσεις, ώστε να μπορεί να υποδεχτεί και μεγαλύτερα σκάφη, ενώ η μελέτη θα συνδυάζει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την αδειοδότησή της, την εκβάθυνση, την “αλλαγή της μπούκας” και ό,τι άλλο χρειάζεται.

Α.Π.