Πριν 94 χρονια

Πριν 94 χρονια

ΧΘΕΣ εις την γείτονα Μεσσήνην 26ην τρέχοντος και περί ώραν 4ην μ.μ. το δίτροχον κάρρο του Μιχαήλ Ι. Μεντάκου παρέσυρε και συνέτριψεν την κεφαλήν του τετραετούς παιδίου Χρίστου Π. Κουσουλάκου. Το ατυχές παιδίον μετ’ ολίγα λεπτά της ώρας εξέπνευσεν, ο δε ανωτέρω δράστης μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν μη επιτευχθείσης εισέτι της συλλήψεώς του.

-ΕΝΤΟΣ της εβδομάδος κάμνει έναρξιν των παραστάσεών της η Οπερέττα εξ 25 προσώπων με πλούσιον ρεπερτόριον. Της οπερέττας συμμετέχουν οι Αφοί Ξύδη, η πρίμα κυρία Νίνα Σκώτη, η νεαρά σουμπρέττα Δις Μήτσα Χαλκιοπούλου, ο τενόρος Νούλης, ο Τζιφός, μπαλέτο και κόρο 12 κυριών. Την ανωτέρω οπερέττα διευθύνει και αντιπροσωπεύει ο γνωστότατος εις την πόλιν μας καλλιτέχνης Ηλίας Βεργόπουλος.

-ΕΙΣ το Υπουργείον Εσωτερικών είχε διαβιβασθή παρά της υγειονομικής επιτροπής αίτησις περί ιδρύσεως εν Καλάμαις οίκου ανοχής. Το Υπουργείον όμως απαντών χθες γνωρίζει, ότι δεν εγκρίνει την ίδρυσιν οίκου ανοχής μη αποδεχόμενον την διαβιβασθείσαν αίτησιν της αιτησάσης, εφ’ όσον υπάρχη υγειονομική επιτροπή, προστατεύουσα την υγείαν δια των αναγκαίων μέτρων.