Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα εις την περιφέρειαν της Κοινότητος Πυλιανής της Αμφείας ραγδαία βροχή μετά χαλάζης αρκετού μεγέθους καταπεσούσα επήνεγκεν αρκετάς ζημίας εις την σποράν των δημητριακών, τας αμπέλους και σταφιδαμπέλους της περιφερείας ταύτης και αλλαχού. Ο καιρός κατά τας ιδίας πληροφορίας εξακολουθεί βροχερός.

-ΕΙΣ την Λιγούδισταν εντός της οικίας του λόγω οικογενειακών αφορμών ο Ανδρέας Χριστόπουλος ετραυμάτισε δια μαχαίρας τον αδελφόν του Φώτιον ακινδύνως. Ο δράστης συλληφθείς ωδηγήθη εις Κυπαρισσίαν κα παρεδόθη εις τον εκεί Εισαγγελέα.

-ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΝΤΕΣ προχθές εις Κυπαρισσίαν οι σιδηροδρομικοί Γεώργιος Λουκίσας, Θεμ. Ζυγουράκης και Ιωάν. Ανδριόπουλος μετά του παντοπώλου Κ. Κατσικάρη και περιελθόντες εις ευθυμίαν επυρόβολουν ασκόπως αναστατώσαντες την πόλιν. Ούτοι συλληφθέντες κατηγγέλθησαν επί παρανόμω οπλοφορία και ασκόποις πυροβολισμοίς.

-ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ παρά του μηχανικού της Κοινότητος Γαργαλιάνων Δ. Μπογάτσου μελέτη κατασκευής ενός οχετού από του εκεί τηλεγραφικού καταστήματος μέχρι της υπονόμου της κειμένης επί της οδού Μητροπόλεως. Η ολική δαπάνη της κατασκευής προϋπολογίζεται εις δραχμάς 25.000.