Ειδικό σύμβουλο προτίθεται να προσλάβει η δήμαρχος Οιχαλίας

Ειδικό σύμβουλο προτίθεται να προσλάβει η δήμαρχος Οιχαλίας

Ειδικό σύμβουλο προτίθεται να προσλάβει η δήμαρχος Οιχαλίας, προκειμένου να την επικουρεί σε τεχνικά θέματα και συγκεκριμένα θα έχει συμβουλευτικό ρόλο σε κτηματολόγιο, σχολικά κτήρια κ.ά.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει:

-Να κατέχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 163 του Ν. 3584/2007 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την άσκηση των καθηκόντων τους, της θέσης που επιλέγουν

-Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

-Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση, που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την θέση

-Να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση για πειθαρχικούς λόγους.

-Να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Σχολής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με ειδικότητα Εκπαιδευτικού Πολιτικού Μηχανικού και Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική

διεύθυνση meligala@otenet.gr εντός δεκαημέρου μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και τι δικαιολογητικά χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Οιχαλίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφορίες: κα Δέδε, τηλ. 2724360324 – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ή στο email: meligala@otenet.gr).