Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Καλαμάτας προς στους γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παρατείνεται έως τις 8 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://kalamata.ikinder.gr χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: α) Ηλεκτρονική αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού υπογεγραμμένη. β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου). Σε περίπτωση που οι γονείς είναι αλλοδαποί και η χώρα καταγωγής τους δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έγγραφο, το οποίο να πιστοποιεί την ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση, καθώς και επίσημο έγγραφο από την πρεσβεία ή προξενείο της χώρας, όπου θα βεβαιώνονται τα ανωτέρω. γ) Ατομική κάρτα υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και πιστοποιητικό εμβολιασμού, με τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια (μη τυχόν προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρούσης περ. 3, συνεπάγεται απόρριψη των αιτήσεων). δ) Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι: Στο δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου). Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους: Αντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου. ε) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος) φορολογικού έτους 2021 και των δύο γονέων. Το συνολικό εισόδημα αποτυπώνεται στον πεδίο Δ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος (Για τη συμπλήρωση του εισοδήματος αθροίζονται τα συνολικά εισοδήματα και των δύο συζύγων). Επειδή το εισόδημα αποτελεί κριτήριο μοριοδότησης, είναι επιθυμητή η τακτοποίηση των φορολογικών δηλώσεων έως την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων εγγραφής- επανεγγραφής. ζ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ για τους άνεργους γονείς. η) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) του οικονομικού έτους 2021. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται (ή λογαριασμός ΔΕΚΟ). θ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων εγγραφής. ι) Υπεύθυνη δήλωση για το ύψος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021, μόνο σε ειδικές περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος στις ΔΟΥ.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στο σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.

Η λειτουργία των παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Η λειτουργία των σταθμών αρχίζει από τις 7.00 π.μ. και λήγει στις 4.00 μ.μ.

Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.) υποβάλλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά αίτηση (εφόσον δικαιούνται) μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής του τέκνου τους.