Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝΤΟΣ της σήμερον υποβάλλεται προς έγκρισιν εις την Νομαρχίαν διάταξις της Διοικήσεως Χωροφυλακής δια της οποίας απαγορεύεται η στάθμευσις χειραμαξών επί της οδού Νέδοντος, οριζομένου ως τόπου σταθμεύσεως επί της ιδίας μεν οδού και από των κρεοπωλείων και άνω, τροποποιουμένης ούτω της διατάξεως δια της οποίας ωρίζετο τόπος σταθμεύσεως από του καφενείου Πανθέου και άνω της ιδίας οδού.

-ΕΚΤΟΣ της Πολιανής και του Κακοβάτου υπήρχον χθες πληροφορίαι, ότι χάλαζα κατέπεσε προχθές το απόγευμα και εις την περιφέρειαν της κοινότητος Μπισχινίου προξενήσασα σημαντικάς ζημίας εις την σποράν των δημητριακών καρπών, τας αμπέλους και τας σταφιδαμπέλους.

ΧΑΛΑΖΑ κατέπεσε και εις άλλας του νομού Περιφερείας, ελλείπουσι όμως επίσημοι πληροφορίαι περί του μεγέθους των προξενηθεισών ζημιών, δια τούτο δε απηυθύνθη χθες τηλεγραφική προς τους προέδρους των κοινοτήτων διαταγή, όπως αναφέρωσι τάχιστα αν κατέπεσε χάλαζα εις  τας περιφερείας των και εν τοιαύτη περιπτώσει, ποία η έκτασις των προξενηθεισών ζημιών.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Δασοχωρίου δια ψηφίσματός του εκφράζει ευχήν, όπως η κοινότης μετονομασθή από Δασοχώριον εις «Λυκούρεσι».