Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟ τινών ημερών εγνώσθη ότι ενώ ο πρόεδρος της Κοινότητος Μεσσήνης κ. Σπήλιος Πετρόπουλος μετέβαινεν αμέριμνος εις την οικίαν του όλως αιφνιδίως επετέθησαν κατ’ αυτού οι Κωνστ. Μυσερλαίος και Αγησίλ. Μυσερλαίος εν τη πλατεία Μεσσήνης κακοποιήσαντες τούτον.

ΑΦΟΡΜΗ της γενομένης επιθέσεως υπήρξε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος υπεραμυνόμενος των συμφερόντων της κοινότητος ηρνείτο διαρρήδην να παραχωρήση εις τους επιτεθέντας κατ’ αυτού την καθαριότητα της πόλεως, εκ της στάσεώς του δε ταύτης προέκυψεν εις την κοινότητα κέρδος δεκακισχιλίων δραχμών.

Η γενομένη επίθεσις απεδοκιμάσθη υπό των κατοίκων της πόλεως, συνελθόν δε εκτάκτως το κοινοτικόν συμβούλιον συνέταξε ψήφισμα δια του οποίου συγχαίρει τον πρόεδρον επί τη διασώσει του, παρακαλεί δε την Διοικητικήν Αρχήν και την Εισαγγελικήν τοιαύτην, όπως αμειλίκτως τιμωρηθώσιν οι επιτεθέντες κατά του προέδρου, ο οποίος υπήρξε θύμα του καθήκοντος εν τη περιφρουρήσει των συμφερόντων της κοινότητος. Οι δράσται συλληφθέντες ευρίσκονται εις χείρας της Δικαιοσύνης.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την μεσημβρίαν εις θέσιν «Πασαλίνα» της περιφερείας Λογγάς ο Νικ. Παπαδόγαμβρος διασκεδάζων μετ’ άλλων και εν ευθυμία διατελών ετραυμάτισε δια μαχαιριδίου τον μετ’ αυτού διασκεδάζοντα Β. Μαλανδρίνον ελαφρώς εις τον αριστερόν βραχίονα. Ο δράστης συλληφθεί μετεφέρθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.