Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 10ην πρωινήν ώραν εις θέσιν «Κεντρώματα» της Περιφερείας του χωρίου Δάρα, ο Θεόδ. Δημ. Τσαλαμανδρής ή Μαχαίρας ετών 25, κάτοικος Δάρα, συναντήσας την δεκατριέτιδα Φωτούλαν θυγατέρα Χαρ. Φωτοπούλου, μετήλθεν επ’ αυτής βία ακατανόμαστον πράξιν, εγκαταλείψας δε το θύμα του ετράπη εις φυγήν. Ο βιαστής ούτος συνελήφθη τας απογευματινάς ώρας της ιδίας ημέρας και απεστάλη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-Ο Παναγιώτης Γλάρας επωφελούμενος της εγκαθείρξεως του πατρός του εις τας φυλακάς αφήρεσεν εκ της εν Ανδρούση οικίας του λάδι, τυρόν και άλλα τρόφιμα αξίας δραχμών 1.550, εις παρατηρήσεις δε του αδελφού του Αλεξίου και της αδελφής του Χαρικλείας επετέθη κατ’ αυτών και τους εκακοποίησε δια ράβδου. Ο καλός αυτός υιός και αδελφός συλληφθείς από της Αστυνομίας Ανδρούσης μετεφέρθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΤΟ Γεωργικόν μας Επιμελητήριον ενδιαφερόμενον δια την τόνωσιν των σχολικών κήπων εγνώρισε προς το Δημοτικόν Σχολείον Ζούρτσης ότι διαθέτει βραβεία μέχρι χιλίων δραχμών δια τους μαθητάς εκείνους, οίτινες ειργάσθησαν καλλίτερον δια την ανάπτυξιν του σχολικού των κήπου και εδημιούργησαν τας καλλιτέρας πρασιάς φυτωρίων.