Τουρισμός: Επιδότηση μέχρι και 90% στη Μεσσηνία

Τουρισμός: Επιδότηση μέχρι και 90% στη Μεσσηνία

Δημοσιεύθηκε («τρέχει») η 2η προκήρυξη του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Οι υποβολές ξεκινούν τη 12η Ιουνίου 2023 και θα διαρκέσουν μέχρι και την 13η Οκτωβρίου 2023.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

•ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

• εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

•επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτηρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων

•ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

•ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

•ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

•ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022

•ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων

ΕΝΙΣΧΥΣΗ –ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ- ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
•Επίσης, κατ’ εξαίρεση, ενισχύεται η Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον σωρευτικά:

α. φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»

β. υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές:

1. i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας

2. ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,

3. iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

γ. κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του υπουργού Τουρισμού και

δ. διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων, όπως αναγράφονται στα οικεία αδειοδοτικά έγγραφα.

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με τα κίνητρα της επιχορήγησης (χρηματική επιδότηση), της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι ενισχυόμενες δαπάνες θα αφορούν στις κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την αγορά και εγκατάσταση νέου και σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, τις τεχνικές και ειδικές εγκαταστάσεις, την εφαρμογή συστημάτων ελέγχου ποιότητας, την αγορά αδειών τεχνογνωσίας και τις αμοιβές συμβούλων (μελέτες).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ)
Στις διατάξεις του καθεστώτος εντάσσονται επενδυτικά σχέδια, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και πάνω, με ανώτατα ποσοστά βάσει του αναθεωρημένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων που κυρώθηκε από την Κοινότητα.

Τα ποσοστά ενίσχυσης (σε όλη τη χώρα, για να διαμορφώνεται σφαιρική άποψη) καθορίζονται, όπως παρακάτω:

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 55%, για τις μεσαίες επιχειρήσεις στο 65% και για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στο 75%. Τα ποσοστά αυτά θεωρούνται για το παρόν ανώτατα όρια του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιρούνται από τις ενισχύσεις του καθεστώτος αυτού οι επενδύσεις στη Μύκονο και τη Σαντορίνη (πλην της Δ.Ε. Θηρασιάς).

Παράλληλα, με την παρούσα προκήρυξη, στην ίδια Δημοτική Ενότητα υπάγεται ένα (1) επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεών του και η αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου εκσυγχρονισμού υφιστάμενης μονάδας προϋποθέτει την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης προηγούμενου επενδυτικού σχεδίου της μονάδας που έχει υπαχθεί στο παρόν καθεστώς.

Το ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ως εξής:

•Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, τα ποσοστά ενισχύσεων για όλα τα είδη κινήτρων, πλην της επιχορήγησης, χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, το κίνητρο της επιχορήγησης χορηγείται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός της περίπτωσης των διατηρητέων κτηρίων, που χορηγείται στο ενενήντα τοις εκατό (90%).

•Για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις τα κίνητρα χορηγούνται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, εκτός από το κίνητρο της επιχορήγησης. Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια των ειδικών κατηγοριών ενισχύσεων, τα κίνητρα χορηγούνται στο εκατό τοις εκατό (100%) του ανώτατου ορίου, εκτός από το κίνητρο της επιχορήγησης.

Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας

β. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα

γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων

δ. σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα

ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, οι οποίες σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης, τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

ΟΡΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία εκατομμύρια ευρώ (3.000.000 ευρώ) για όλα τα είδη ενισχύσεων και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 ευρώ) για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Βόρειο Αιγαίο: 70%

Νότιο Αιγαίο: 50%

Κρήτη: 60%

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη: 70%

Κεντρική Μακεδονία: 70%

Δυτική Μακεδονία: 60%

Ήπειρος: 70%

Θεσσαλία: 70%

Ιόνια Νησιά: 60%

Δυτική Ελλάδα: 70%

Στερεά Ελλάδα: 60%

Ευρυτανία: 70%

Πελοπόννησος: 60%

Δυτικός Τομέας Αθηνών: 35%

Ανατολική Αττική: 45%

Δυτική Αττική: 45%

Πειραιάς, Νήσοι: 45%

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
Σε Επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούνται σε τμήματα περιοχών «Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης – ΣΔΑΜ» (με στόχο την απολιγνιτοποίηση των εν λόγω περιοχών) τα ποσοστά προσαυξάνονται κατά 10%.

Περιοχές μετάβασης ΣΔΑΜ ορίζονται:

α) η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, (Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)

β) οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης

γ) οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας (Π.Ε. Αρκαδίας) και Οιχαλίας (Π.Ε. Μεσσηνίας).

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος