ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Προμήθεια εγκατάστασης δυο Φωτοβολταϊκών Σταθμών

ΔΕΥΑ Καλαμάτας: Προμήθεια εγκατάστασης δυο Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Η ΔΕΥΑ Καλαμάτας προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα, κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όπως ανέφερε σχετικά ο δήμαρχος και πρόεδρος της ΔΕΥΑ Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, πρόκειται για έργο που μελετήθηκε, διεκδικήθηκε, αξιολογήθηκε θετικά λαμβάνοντας την απαιτούμενη έγκριση χρηματοδότησης και σε σύντομο χρόνο προκηρύχθηκε προκειμένου να τρέξει ακολούθως η διαδικασία υλοποίησής του.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 της Πράξης «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων Δήμου Καλαμάτας», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η/9/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών η 12.00 μ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) Φωτοβολταϊκών Σταθμών (ΦΒ) ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 έκαστος, κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού».

Ο ένας ΦΒ σταθμός θα συμψηφίζει εικονικά την εγκατάσταση της ΕΕΛ (Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού) και ο δεύτερος θα συμψηφίζει ομοίως επιλεγμένες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης που βρίσκονται σε διαφορά σημεία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί να τεθεί σε λειτουργία o υπό προμήθεια Φ/Β Σταθμός.

Επιπλέον, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων που δε θα θέτει σε κίνδυνο τα υπολογισμένα έσοδα από αυτές. Στην προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκείνα που δεν περιγράφονται αν αποτελούν αναγκαία για τον ανάδοχο προκειμένου να συνδεθεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.