Προμήθεια – εξοπλισμός για παιδικές χαρές σε Γαργαλιάνους & Κοπανάκι

Προμήθεια – εξοπλισμός για παιδικές χαρές σε Γαργαλιάνους & Κοπανάκι

Ομόφωνη απόφαση στο 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μελέτης αρ. 28/2023 και όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο “Προμήθεια – Εξοπλισμός Παιδικών Χαρών του Δήμου Τριφυλίας”» (και ειδικότερα για τη Δ.Κ. Γαργαλιάνων και τη Δ.Κ. Κοπανακίου) ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 232.159 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Για τη διενέργεια της προμήθειας θα διεξαχθεί ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.4412/16 και του Ν.4782/2021 όπως ισχύει σήμερα, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 31η/7/2023 και ώρα 10.00 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων από 14/7, ημέρα Παρασκευή, και η αποσφράγιση θα γίνει στις 2/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου