ΣτΕ για πλατεία Γαργαλιάνων: Μη υπογραφή σύμβασης & απαγόρευση κάθε εργασίας

ΣτΕ για πλατεία Γαργαλιάνων: Μη υπογραφή σύμβασης & απαγόρευση κάθε εργασίας

Τη μη υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων» και την απαγόρευση κάθε σχετικής εργασίας διατάσσει η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Επιτροπή συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 30 Ιουνίου 2023 για να αποφασίσει σχετικά με την από 1η Φεβρουαρίου 2023 αίτηση των δημοτικών συμβούλων Τριφυλίας, Ευσταθίου Ανδρινόπουλου, Παναγιώτη Κατσίβελα, Αδρακτά Ιωάννη, Κατσούλα Ιωάννη και Μαγδαληνής Καμπύλη – Ανδρινοπούλου κατά των Δήμου Τριφυλίας και υπουργού Εσωτερικών.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, πάρεδρο Ιωάννη Παπαγιάννη, και έκρινε ότι, όπως βασίμως προβάλλουν οι αιτούντες, από την εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα προκληθεί δυσχερώς επανορθώσιμη  βλάβη, η οποία συνίσταται αφενός στη δημιουργία πραγματικής κατάστασης, η άρση της οποίας μετά την ολοκλήρωση του έργου δε θα είναι ευχερής, και αφετέρου στη σοβαρή διατάραξη των κυκλοφοριακών συνθηκών, συνεκτιμωμένης και της έλλειψης σχετικής κυκλοφοριακής μελέτης.

Όπως αναγράφεται καταληκτικά στην απόφαση, «συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να διαταχθεί ως πρόσφορο μέτρο η μη υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, καθώς και η απαγόρευση οποιασδήποτε  σχετικής εργασίας έως την έκδοση οριστικής απόφασης για την αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν οι αιτούντες. Διά ταύτα δέχεται την αίτηση. Διατάσσει τα αναφερόμενα στο σκεπτικό μέτρα, ήτοι τη μη υπογραφή της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Γαργαλιάνων” και την απαγόρευση κάθε σχετικής εργασίας. Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου. Επιβάλλει συμμέτρως στο Δήμο Τριφυλίας και το Ελληνικό Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, η οποία ανέρχεται σε 350 ευρώ. Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2023 και η απόφαση εκδόθηκε στις 4 Ιουλίου του ίδιου έτους».

Του Ηλία Γιαννόπουλου