Αλλάζει το δίκτυο υδραγωγείου του Συνδέσμου “Καπετάν Τέλος Άγρας”

Αλλάζει το δίκτυο υδραγωγείου του Συνδέσμου “Καπετάν Τέλος Άγρας”

Με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, εγκρίθηκε η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου  «Δαπάνη αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του έργου «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου του Συνδέσμου Ύδρευσης “Καπετάν Τέλος Άγρας”» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας δι’ αυτεπιστασίας αφορούν στα εξής:

Παρακολούθηση όλων των χωματουργικών/εκσκαφικών εργασιών σε όλη την έκταση του εν λόγω έργου (εκσκαφές, επιχωματώσεις, διαμορφώσεις), καθώς και όλων των συνοδών εργασιών.

Αποψιλώσεις – καθαρισμοί, αφαίρεση επιφανειακών επιχώσεων, διενέργεια επιφανειακής έρευνας και πραγματοποίηση διερευνητικών τομών και σωστικής ανασκαφικής έρευνας στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

Τοπογραφική, σχεδιαστική και φωτογραφική αποτύπωση του αρχαιολογικού χώρου και των ευρημάτων αυτών. Συντήρηση κινητών και ακίνητων ευρημάτων, εργαστηριακές αναλύσεις και λοιπές εργασίες προστασίας, μεταφοράς, φύλαξης και αποθήκευσης των ευρημάτων. Αρχαιολογική – επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση των ευρημάτων. Πληροφόρηση/δημοσιότητα (π.χ. εκδόσεις, ημερίδες).

Για την εκτέλεσή του εγκρίνεται η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», καθώς και στον Πίνακα Κατανομής Προσωπικού που συμπληρώθηκε για τις ανάγκες της διαδικασίας αιτιολόγησης του προϋπολογισμού του υποέργου, ως ακολούθως: Αρχαιολόγος (1) και ΔΕ Εργατοτεχνίτης (2). Το συνολικό κόστος άμεσων δαπανών του προσωπικού ανέρχεται σε 53.600 ευρώ.

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, την προμήθεια των αναγκαίων υλικών, την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού και κάθε άλλη ενέργεια, στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας και μέχρις ολοκληρώσεως του υποέργου, εγκρίνεται συνολική δαπάνη 140.000 ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Η δε εκτέλεση του έργου έχει ως ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης και λήξης την 1η/3/2025.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να εκδοθεί σχετική βεβαίωση περαίωσης της Πράξης και να τηρηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 9 παρ. 6 του Π.Δ. 24/2019 έκθεση απολογισμού του έργου. Τα στοιχεία αυτά θα χρειαστεί να κοινοποιηθούν και στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.