Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επιχειρήσεις με επιδότηση έως 50%

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές επιχειρήσεις με επιδότηση έως 50%

Έρχεται εντός των επόμενων ημερών (από Σεπτέμβριο) νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027 για την «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων», με επιδότηση έως 50% και αναγκαία και αποδεδειγμένη ίδια συμμετοχή (μετρητά σε καταθέσεις ή δάνειο) τουλάχιστον 60%.

ΣΚΟΠΟΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία θέσεων εργασίας στις νέες τουριστικές επιχειρήσεις.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υπό σύσταση και νεοσύστατες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως αυτοί θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Επιπλέον, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

-Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία περιφέρεια

-Να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, όπως αυτοί θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης

-Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτήριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος)

-Να προσκομίσουν στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου

-Να προσκομίσουν βεβαίωση χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης

-Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής, σε ποσοστό τουλάχιστον 60% του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

-Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

-Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικό κατάλυμα, αυτό να είναι δυναμικότητας τουλάχιστον δώδεκα (12) κλινών και τεσσάρων (4) αστέρων ή κλειδιών.

-Εφόσον η επένδυση αφορά σε τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυτές να είναι τουλάχιστον τρεις (3) στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ/Αριθμό ΜΗΤΕ (Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων).

-Να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis).

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΩΝ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000 έως και 400.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ ορίων, όπως παρατίθεται στο σχετικό Πίνακα.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη δράση.

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού θα συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, που εμφανίζονται στο σχετικό Πίνακα.

ΠΩΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να συγκεντρώνει μια ελάχιστη βαθμολογία ώστε να υποβληθεί.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης και αναμένεται να σχετίζονται με:

-την εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής με βαθμολόγηση της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων των εταίρων

-την επαγγελματική εμπειρία εταίρων/μετόχων της επιχείρησης

-την ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου όσον αφορά στις απαιτούμενες άδειες για την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

-την εφικτότητα χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

-τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης (πριμοδοτούνται επενδύσεις που θα υλοποιηθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές)

-τη συνάφεια επενδυτικού σχεδίου με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) θα καθοριστεί στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων.

Ως εκ τούτου, έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος