Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΟΛΛΑΙ ευλαβείς κυρίαι της πόλεώς μας, δια κοινής συνεννοήσεως έδωκαν εντολήν και κατεσκευάσθη υπό του καλλιτέρου ζωγράφου μας η αγία εικών της θαυματουργού Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, την οποίαν και ετοποθέτησεν εν τω Ιερώ Ναώ της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κειμένω εν τη γνωστή μαγευτική θέσει «Φραγκοπήγαδο» ένθα την 24 τρέχοντος Σεπτεμβρίου θέλει τελεσθή λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας εις την οποίαν θα συμετάσχη και ο Ιεροκήρυξ Μεσσηνία Πολύκαρπος Ανδρώνης.

-ΠΡΟΣ τον ακάματον, ακούραστον και δραστήριον Ανθ/στην της Χωροφυλακής Παύλον Βιργίνιον, τον διώκτην των κακοποιών στοιχείων και προστάτην των αδικουμένων, εκφράζομεν την αιωνίαν ευγνωμοσύνην μας, διότι ούτος με αυταπάρνησιν και αυτοθυσίαν συνέλαβε χθες το εσπέρας μετά του χωροφύλακος του Αστυνομικού Σταθμού Παραλίας Δ. Κρασοπούλου εν τη παραλία τον διάσημον κακούργον και αποδράσαντα των φυλακών Αλεξανδράκη Γεώργιον Λαγινάν ή Τσωρτζόπουλον, όστις ηπείλει να φονεύση τους Ανδρ. Ανατολίτην και Γεώργιον Κουτούβελαν, γυναικάδελφον του φονευθέντος υπ’ αυτού Μαυροειδάκου. Οικογένεια Αντ. Μαυροειδάκου.