Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η επί της εκατονταετηρίδος του αρχιστρατήγου Γ. Καραϊσκάκη επιτροπή απηύθυνε δια του Νομάρχου έκκλησιν προς τους προέδρους των κοινοτήτων του Νομού, όπως συμμετάσχουν του γενικού εράνου δια την κατασκευήν του ανδριάντος του Καραϊσκάκη αναγράφοντες προς τούτο πιστώσεις εις τους προϋπολογισμούς των αναλόγως των πόρων των κοινοτήτων των. Σχετικήν εγκύκλιον απηύθυνε προς τους Νομάρχας και το Υπουργείον των Εσωτερικών.

-ΧΘΕΣ κατά τας εσπερινάς ώρας υπερεξεχείλησεν ο ποταμός Νέδων. Και από τας δύο όχθας τα ορμητικά ρεύματα εξεχύθησαν εις αρεκτήν απόστασιν. Αρκετός χώρος της άνω πλατείας επλημμύρισεν, εις σημείον ώστε να καθίσταται δυσδιάβατος, η δε παρά το «Πάνθεον» γέφυρα τελείως αδιάβατος.

-ΤΟ εκκλησιαστικόν συμβούλιον Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Μεσσήνης εζήτησεν άδειαν ενεργεία εράνου γενικού δια την ανέγερσιν του καταστραφέντος εκ του σεισμού ομωνύμου Ναού.

-ΤΟ Κοινοτικόν Συμβούλιον Διαβολιτσίου εξουσιοδότησε τον πρόεδρον, ίνα επί τη βάσει της αναγραφομένης εν τω προϋπολογισμώ πιστώσεως των δραχμών 24.000 ενεργείται ο φωτισμός της Κοινότητος.