Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΠΙ του καταπλεύσαντος προχθές εις τον λιμένα μας Αγγλικού Ατμοπλοίου επέβαινεν ο Μητροπολίτης Κυτίου μετά τινός βουλευτού Κύπρου μεταβαίνων εις Λονδίνον. Ο Σος εξελθών επεσκέφθη μετά του εν λόγω βουλευτού τον Σον Μητροπολίτην μας, καθώς και τα διάφορα μέρη της πόλεώς μας.

-ΕΙΣ την τελουμένην εν Μεσσήνη πανήγυριν ο εξ Αργοστολίου της Κεφαλληνίας Ανδρ. Καπέτος αφιχθείς εκεί προς εξάσκησιν του… λωποδυτικού επαγγέλματός του, υπεξήρεσε το πορτοφόλιον του εκ του χωρίου Μάνεσι καταγομένου Κων. Παπαδοπούλου περιέχον δραχμάς 3.000 εις διάφορα χαρτονομίσματα. Γενόμενος όμως αντιληπτός υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη αμέσως κατασχεθέντος και του πορτοφολίου, το οποίον παρεδόθη εις τον εν λόγω Παπαδόπουλον.

Ο κατά την καθιερωθείσαν αστυνομικήν λέξιν «λαχανάς» ωδηγήθη χθες ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Αριοχωρίου ενέκρινε τας γενομένας υπό του προέδρου δαπάνας δια την κατασκευήν μιας γεφύρας επί του ποταμού Άριος και της οποίας αι ολικαί δαπάναι ανήλθον εις δραχμάς 3.000.