Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η Αθανασία, σύζυγος Ιωάν. Αβραμοπούλου, μετά του συζύγου της και του Γεωργ. Φάμελα, συνελήφθησαν εν Κυπαρισσία, υπό των αστυνομικών οργάνων καθ’ ην στιγμήν έκλεπτον εκ του παραπήγματος του εκεί εμπορικού καταστήματος του Νικολάου Χαρίση, ύφασμα αξίας δραχμών 250. Η συνεταιρική αύτη τριάς παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-Ο Δημήτριος Ιω. Πολιτόπουλος εκ Πιλαλίστρας κατά την τελουμένην εκεί πανήγυριν επωφεληθείς της συγχύσεως εκ της καταπεσούσης βροχής αφήρεσεν εν ζεύγος γυναικείων υποδημάτων εκ του παραπήγματος του υποδηματοποιού Δημητρίου Ζαχαροπούλου αξίας δραχμών 300.

Ο κλέπτης συνελήφθη υπό των αστυνομικών οργάνων, κατεσχέθησαν δε επ’ αυτού τα κλαπέντα υποδήματα, τα οποία παρεδόθησαν εις τον υποδηματοποιόν. Παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-Ο Παναγιώτης Β. Γεωργακόπουλος εκ Καναλεπούς αφήρεσε μίαν κουβέρτα του εν Κυπαρισσία εμπόρου Γ. Λαμπάκη, αξίας δραχμών 600. Γενόμενος όμως αντιληπτός υπό των παρατυχόντων αστυνομικών οργάνων συνελήφθη και κατεσχέθη η κλαπείσα κουβέρτα παραδοθείσα εις τον έμπορον.